Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

18-04-2017 16:08 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13-17

Dátum konania schôdze : 25.4.2017 (utorok)
Hodina :                       17.00 hod.

Miesto :                       zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20
 
Program :
1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Informácia o stave a čerpaní finančných prostriedkov byt.domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na roky 2017-2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Späť