Majerníkova 14,16 - schôdza vlastníkov

16-02-2017 14:38 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP v objekte Majerníkova 14,16

Dátum konania schôdze : 21.2.2017 ( utorok )
Čas :                        17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO za rok 2016
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
dokončenie odbor.prehliadky a skúšky plynových rozvodov + násled.odstránenie zistených závad – r.2017
výmena bytových uzáverov ÚK na jednotlivých poschodiach, vč. doizolovania odkrytých častí potrubia
rekonštrukcia súčasného dorozumievacieho systému za digitálny, vč .výmeny bytových telefónov
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
periodická výmena byt.vodomerov na  teplú vodu – r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

 

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Späť