Pribišova 39-45 - schôdza vlastníkov

25-04-2017 13:20 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Pribišova 39 - 45

Dátum konania schôdze : 9.5.2017 (utorok)
Hodina :                       17.00 hod.
Miesto :                       zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20
 
Program :
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Informácia o stave a čerpaní finančných prostriedkov domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2017-18

4. Odsúhlasenie termínu písomného hlasovania na refinancovanie súčasného úveru a podanie žiadosti na ŠFRB na výmenu výťahov
5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6. Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Späť