Archív oznamov

November 2017

Ľ.Fullu 3 - schôdza vlastníkov

13-11-2017 15:01 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. FULLU 3

Dátum konania schôdze : 21.11.2017 ( utorok )
Čas :                          17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17
Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2018
 4.    Voľba novej komisie za účelom výmeny výťahov, podlahových krytín a maliarskych prác
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.