Archív oznamov

September 2017

Hlaváčiková 4 - schôdza vlastníkov

22-09-2017 14:25 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu HLAVÁČIKOVÁ 4

Dátum konania schôdze : 03.10.2017 ( utorok )
Čas :                                18.00 hod.
Miesto :                          vstupný vestibul v dome

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2018: jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, periodická prehliadka bleskozvodu a následné odstránenie zist.závad
 4.    Financovanie rekonštrukcie malého výťahu
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.