Archív oznamov

September 2009

Schôdza vlastníkov obj. Gabčíkova 2-6

28-09-2009 16:12 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Gabčíkova 2, 4, 6

Dátum schôdze :         01.10.2009  ( štvrtok )

Hodina :                     17.00 hod.

Miesto :                      zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :
 
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Schválenie dodávateľa obnovy bytového domu
3.Možnosti financovania obnovy bytového domu
4.Poistenie objektu
5.Rôzne

Oznámemie o začatí kolaudačného konania Lackova 5

24-09-2009 10:01 napísal Ing. Miloslav Putera

MČ Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania a zároveň vytyčuje

ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

 

15.10.2009 (štvtok) o 13.00 hod.

so stretnutím pozvaných pred kolaudovaným objektom

 

názov stavby: "Zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónových stien a dosiek bytového domu Lackova 5"

Schôdza vlastníkov obj. Lackova 5

24-09-2009 09:50 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov obj. Lackova 5

 

Dátum konania schôdze :  30.9.2009 - streda
Hodina :                 17:00 hod.
Miesto :                 zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
2. Rozúčtovanie nákladov za teplo na základe uzatvorenej ZoD s firmou ISTA
3. Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
4. Schválenie plánu opráv na rok 2009 – 2010
5. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
6. Oboznámenie vlastníkov so splácaním úveru
7. Zápis záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. do katastra nehnuteľností.

8. Rôzne

Napúšťanie systému ÚK v objekte Veternicova 3-7

22-09-2009 09:20 napísal Ing. Miloslav Putera

Dodávateľ tepla BAT, a.s. oznamuje obyvateľom objektu Veternicova 3-7, že od 25.9.2009 ( piatok) bude prebiehať napúšťanie systému ÚK. Z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť najmä v tých bytoch, v ktorých bola vykonaná výmena radiátorov, alebo iné opravy. 

Napúšťanie systému ÚK v objekte Hlaváčikova 4

22-09-2009 08:52 napísal Ing. Miloslav Putera

Dodávateľ tepla BAT, a.s. oznamuje obyvateľom objektu Hlaváčikova 4, že od 25.9.2009 ( piatok) bude prebiehať napúšťanie systému ÚK. Z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť najmä v tých bytoch, v ktorých bola vykonaná výmena radiátorov, alebo iné opravy.