Archív oznamov

Apríl 2010

Záporožská 7, 9 - Schôdza vlastníkov

29-04-2010 13:07 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Záporožská 7, 9

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze:  10.05.2010


Hodina:                            17:00 hod


Miesto:                             vo vchode bytového domu Záporožská 9

 

Program :


1. Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice
2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 14.09.2009
3. Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2010
4. Informácia o hospodárení s fondom opráv za rok 2009
5. Rôzne

Koprivnica - Staré ovládače garážovej brány

28-04-2010 08:48 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážení majitelia garážových státí na Koprivnickej ul. 9/A - 9/G,

 

od 03.05.2010 budú už zablokované /nefunkčné/ staré diaľkové ovládače garážovej brány.

Ľ. Fullu 24 - 28 - Schôdza vlastníkov

27-04-2010 13:25 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Ľ. Fullu 24 - 28

Dátum konania schôdze: 4.5.2010  ( utorok )

 

Čas:                                17.00 hod.

 

Miesto:                            zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

 

Program:

 

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /návrh viď na 2.strane/
3.Voľba výberovej komisie na obnovu byt.domu
4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5.Rôzne /hlasovanie o pripojení optickej linky Slovanet do objektu, atď./

Gercenova 6, 6/C - Schôdza vlastníkov

21-04-2010 14:57 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Gercenova 6,6/C

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 03.05.2010

 

Hodina :                           17.00 hod.

 

Miesto :                            Gymnázium Sv. rodiny na Gercenovej 10-jedáleň

 

Program : 
    
1.Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice
2.Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 02.07.2009
3.Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2010
4.Informácia o hospodárení s fondom opráv za rok 2009
5.Osadenie stĺpikov zabraňujúcich vjazd áut ku vchodom Gercenova 8/H, 6/B, 6/C
6.Rôzne
 

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

21-04-2010 13:00 napísal Ing. Zlatica Beňová

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov dňa 15.05.2010 od 11:00 hod. do 13:00 hod. (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Kempelenova ulica, na parkovisku). Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 

- staré náterové hmoty,

- odpadové rozpúšťadlá,

- pesticídy,

- oleje a tuky,

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

 

- batérie a akumulátory,

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórflourované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.),

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel.č. 02/555 65 632.