Archív oznamov

November 2010

Hodálova 1,3 - schôdza vlastníkov

26-11-2010 08:25 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Hodálova 1, 3

Dátum konania schôdze :     2.12.2010  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Zhodnotenie činnosti od ostatnej schôdze
3.Schválenie plánu údržby a opráv
4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5.Rôzne

Matejkova 14 -18 - Schôdza vlastníkov

24-11-2010 15:34 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Matejkova 14-18

 

Dátum konania schôdze : 30.11.2010 (utorok)

 

Čas :                              17.00 hod.

 

Miesto : zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17 

 

Program : 

 

1.Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.Zhodnotenie obnovy bytového domu

3.Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2011 

4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

5.Rôzne

Adámiho 13 -17 - schôdza vlastníkov

19-11-2010 14:59 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13, 15, 17

Dátum konania schôdze :     25.11.2010  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Zhodnotenie činnosti od ostatnej schôdze
3.Schválenie plánu údržby a opráv
4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5.Rôzne ( napr. informácia o vyhláške č.358/2009 ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.630/2005 Z.z. - rozpočítanie tepla )

Segnerova 4 - Písomné hlasovanie

19-11-2010 08:03 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Oznámenie o písomnom hlasovaní.

 

Váž. vlastník / vlastníčka,

 

na základe uznesenia č.3 zo schôdze vlastníkov bytov, konanej dňa 12.5.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční písomné hlasovanie o nasledovných otázkach:

Vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Segnerova 4 v Bratislave  budú vyjadrovať súhlas:

 

 

1,  s poskytnutím úveru vo výške 274 300,- €, so splatnosťou 15 rokov, ktorý poskytne Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava vlastníkom bytov v bytovom dome Segnerova č. 4 v zastúpení správcovskej spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20,  841 05  Bratislava, IČO:35696583 (ďalej len „správca“) na práce  uvedené v zmluve.

zároveň splnomocňujeme  správcu objektu:

2, na uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení s cieľovou sumou 207 900,- € a vinkulovanej zmluvy k záložnému právu v sume 100 000,- € v PSS, a.s.,

3, na podanie žiadosti o medziúvere, ktorý bude zabezpečený záložným právom na pohľadávky FO, na uzatvorenie úverovej zmluvy a ďalších dokladov súvisiacich so zabezpečením úverových finančných zdrojov z PSS, a.s.

4,  na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Remm s.r.o., so sídlom na Svidnickej 21, 821 09 Bratislave, cene 500,- € za každý kalendárny mesiac v priebehu roka 2011 na výkon stavebného dozoru.

 

Termín hlasovania:      23.11.2010

 

V čase: od 17:00 do 20:00 hod. 

 

Miesto konania:           vestibul vchodu ( pri poštových schránkach)

 

Overovatelia zápisnice: p.Ortová a p. Neischlová, p.Harton

 

Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky, Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili.

 

 

 

 

Segnerova 6 - Schôdza vlastníkov

19-11-2010 07:58 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Segnerova 6

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 22.11.2010 - pondelok

Hodina : 17:00

Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

 

Program :

 

1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice

2. Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv

3. Schválenie plánu opráv na rok 2010 – 2011

4. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu

5. Rôzne