Archív oznamov

December 2010

Ľ.Fullu 3 - písomné hlasovanie

15-12-2010 14:08 napísal Ing. Miloslav Putera

Oznámenie o písomnom hlasovaní

    Na základe uznesenia č. 2a, a 2c, zo schôdze vlastníkov bytov a NP v objekte Ľ.Fullu 3, konanej dňa 30.3.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční písomné hlasovanie:

1.o odsúhlasení dodávateľa na obnovu byt.domu - spoločnosť Ekonomservis, s.r.o., Staškov 536, 023 53 Staškov
2.o zabezpečení úveru vo výške 434.241,00 € na obnovu bytového domu, ktorý poskytne Tatrabanka a.s.

Termín hlasovania:        21.12.2010        v čase od 18:00 do 20:00 hod.

Miesto konania:        vo vestibule pri poštových schránkach

Overovatelia zápisnice:    p.Ondrišková, p.Šavarová

    Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky, Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili.

Líščie údolie 63-71 - schôdza vlastníkov

10-12-2010 14:51 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Líščie údolie 63 - 71

Dátum schôdze :         16.12.2010  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :            zasadacia miestnosť, Matejkova 20

Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Schválenie harmonogramu ďalšieho postupu na príprave obnovy bytového domu (ďalej iba OBD):
   a)oboznámenie so stavom výberu dodávateľa OBD
   b)predkladanie alternatívnych ponúk na dodávateľa OBD
   c)odsúhlasenie spôsobu financovania OBD
   d)žiadosť o dotáciu na odstránenie systémových porúch
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne ( napr. informácia o vyhláške č.358/2009 ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.630/2005 Z.z. - rozpočítanie tepla )

Ľ.Fullu 14-22 - schôdza vlastníkov

10-12-2010 09:35 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 14-22

Dátum konania : 14.12.2010  ( utorok )

Čas :            17.00 hod.

Miesto :        zasadacia miestnosť /dv.č.17/,  Matejkova 20

Program :

1.Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Plán údržby a opráv na rok 2011
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne /odsúhlasenie pomeru rozúčtovania ÚK v rámci novely vyhl.č.630/2005 z.z., novelizácia zákona č.182/1993 Z.z.,odsúhlasenie zriaďovania a prevádzkovania verejných elektronických komunikačných  sietí  a služieb prostredníctvom obchodných spoločností, ak o to požiadajú -  Slovanet a pod./

Karloveská 6-10, Tignerova 1-15 - schôdza vlastníkov

10-12-2010 09:18 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV BYTOVÉHO DOMU Tilgnerova 1-15 a Karloveská 6-10

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 13.12.2010 - PONDELOK
Hodina : 17:00
Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

    Program :   
1.Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2.Kontrola plnenia uznesení z poslednej schôdze zo dňa 14.12.2009.
3.Oboznámenie správcom so záväzkami vlastníkov a nájomcov nebytových priestorov     
     (neplatiči)  voči bytovému domu ako aj spôsob riešenia neplatičov.
4.Plán opráv na rok 2011. 
5.Rôzne ( napr. informácia o vyhláške č.358/2009 ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.630/2005 Z.z. - rozpočítanie tepla )

Hlaváčikova 35/A, 35/B - schôdza vlastníkov

10-12-2010 09:07 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV  a NP BYTOVÉHO DOMU Hlaváčiková 35/A - 35/B

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  16.12.2010 
Hodina :  19,00 hod.
Miesto :      Vo vchode 35/A – nebytový priestor

Program :   

1.Prezentácia – voľba overovateľov
2.Zabezpečenie domu na predchádzanie krádežiam – dohoda na krokoch vedúcich ku zvýšenej bezpečnosti / zamykanie všetkých dverí, obmedzenie pohybu cudzích osôb bez dozoru a inštalácia systému ochrany a jej financovanie /
3.Prečerpávacia stanica – režim bezproblémového chodu
4.Ćistota v dome a poškodzovanie trávnika dodávateĺskými autami
5.Doterajšie skúsenosti s veĺkosťou kontajnerov a prípadné vyladenie ich veĺkosti a frekvencie odvozu
6.Rôzne