Archív oznamov

Február 2011

Pod Rovnicami 21-29 - schôdza vlastníkov

25-02-2011 15:16 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Pod Rovnicami 21-29

Dátum schôdze :         02.03.2011  ( streda )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :            Senior klub, Tilgnerova ul.

Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Zhodnotenie realizácie obnovy bytového domu
3.Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie
4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5.Informácia o vyhláške č.358/2009 ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.630/2005 Z.z. - rozpočítanie tepla
6.Informácia o zákone č.70/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z,z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov
7.Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C - Schôdza vlastníkov

18-02-2011 09:46 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP bytového domu Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 22.02.2011

Hodina: 19:00 hod.

Miesto: hala garážových státí - prízemie

 

Program:

 

1. Prezentácia - voľba overovateľov

2. Zabezpečenie domu / prepojenie EPS na SBS

3. Rozpočítanie tepla za rok 2010

4. Zmena tvorby FO od 01.04.2011

5. Informácia o internetovej stránke domu

6. Stanovisko KRS k havárii v roku 2009 - byt č. 43 - p. Chotváč

7. Rôzne

Ľ.Fullu 3 - písomné hlasovanie

10-02-2011 09:47 napísal Ing. Miloslav Putera

Oznámenie o písomnom hlasovaní

    Na základe uznesenia č. 3c, zo schôdze vlastníkov bytov a NP v objekte Ľ.Fullu 3, konanej dňa 25.1.2011, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční 

písomné hlasovanie

o zabezpečení úveru vo výške 437.890,46 € /cena je aj s DPH/ na obnovu bytového domu, ktorý poskytne Tatrabanka a.s.

Termín hlasovania:        16.2.,17.2. a 18.2.2011       

Miesto konania:        v objekte Ľ.Fullu 3 na jednotlivých poschodiach

Čas:                v čase od 18:00 do 20:00 hod.

Koprivnica - oznam

05-02-2011 16:35 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM Vážení vlastníci bytov a NP Koprivnicka 9/A – 9/G, dňa 07.02.2011 bude prebiehať orez stromov, ktoré sú medzi objektom Koprivnicka ul. 9A – 9C a školou. Žiadame Vás o preparkovanie motorových osobných vozidiel dňa 07.02.2011 t.j. v pondelok ráno o 07,45 hod. Za porozumenie Vám ďakujeme

Ľ.Fullu 5 - schôdza vlastníkov

05-02-2011 16:24 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 5

Dátum konania schôdze : 15.2.2011  ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadacia miestnosť v sídle správcu, Matejkova ul.20

Program :

1.Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
3.Voľba výberovej komisie na obnovu byt.domu /zateplenie/
4.Hlasovanie o zvýšení príspevku do FÚaO
5.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6.Rôzne /informácia o novele zákona č.182/1993 Z.z, atď./

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.     


V Bratislave, 4.2.2011