Archív oznamov

Marec 2011

Koprivnica - Čistenie garáže

31-03-2011 15:21 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážení užívatelia garážových státí!


Kôli čisteniu garáže od 04.04.2011 do 08.04.2011 by bolo vhodné keby ste cez deň podľa možnosti uvoľnili parkovacie miesta pre plynulejší priebeh čistiacich prác.


Ďakujeme za pochopenie.


správca objektu

Nad Lúčkami 16 - Schôdza vlastníkov

29-03-2011 15:56 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov objektu Nad Lúčkami 16

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 04.04.2011

 

Hodina: 17:00 hod.

 

Miesto: spoločenská miestnosť obytného domu Nad Lúčkami 16

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľa  zápisnice,

2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 29.03.2010,

3. Informácia o hospodárení s fondom opráv,

4. Schválenie plánu údržby a opráv - revízie na rok 2011,

5. Rôzne.

Veternicová 3 - 7 - Písomné hlasovanie

22-03-2011 08:27 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Oznámenie o písomnom hlasovaní

 

Váž. vlastník / vlastníčka bytu Veternicová 3-7, 841 05 Bratislava,

na základe uznesenia č. 6, zo schôdze vlastníkov bytov v objekte Veternicová 3-7, konanej dňa 23.11.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční písomné hlasovanie o zabezpečení bankového úveru na financovanie zateplenia fasády bytového domu

 

 

Termín hlasovania:  7.4., 8.4., 11.4., 12.4.2011

 

Miesto konania:       rokovacia miestnosť vo vchode Veternicová 5

 

Čas:                       od 18:00 do 19:30 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice: vždy dvaja členovia Výboru vlastníkov

 

Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky (je nutný min. dvojtretinový súhlas všetkých vlastníkov), Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili, príp.zabezpečili notársky overené splnomocnenie na tento účel.

 

V Bratislave 22.3.2011

Eva Mazáčová

správca 

 

Veternicová 3 - 7 -Mimoriadna schôdza vlastníkov

22-03-2011 08:16 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážení vlastníci bytov Veternicová 3-7, 841 05 Bratislava


NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA  VLASTNÍKOV NA SCHÔDZI ZO DŇA 23.11.2010, VÁS TÝMTO POZÝVAME NA MIMORIADNU SCHÔDZU VLASTNÍKOV V OBJEKTE VETERNICOVÁ 3-7

 

 

Dátum konania schôdze :   5.4.2011 /utorok/

 

Čas :         18:00 hod.

 

Miesto :           rokovacia miestnosť vo vchode Veternicová 5

 

Program : 

 

1.Výber dodávateľa na zateplenie fasády

2.Rôzne

Lackova 5 - Schôdza vlastníkov

21-03-2011 13:55 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Lackova 5

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 28.03.2011

 

Hodina: 17:00 hod.

 

Miesto: Lackova 5

 

Program:

1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.

2. Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv.

3. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči  bytovému domu.

4. Schálenie plánu opráv na rok 2011.

5. Rôzne (napr. informácia o vyhláške č. 358/2009 ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 Z.z. - rozpočítanie tepla).