Archív oznamov

Máj 2011

Matejkova 2 - 6 - Oznámenie o písomnom hlasovaní

24-05-2011 16:26 napísal Ing. Zlatica Beňová

Váž. vlastník / vlastníčka

bytu v objekte Matejkova 2-6

841 05 Bratislava

 

Na základe uznesenia č. 2f, zo schôdze vlastníkov bytov v objekte Matejkova 2-6, konanej dňa 20.4.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční  

 

 

písomné hlasovanie

 

 

1, o zabezpečení bankového úveru vo výške 360.000,-€  na obnovu bytového domu

2, o zvýšení poplatku do fondu údržby a opráv z 0,66 € na 0,76 €/m²

3, o výbere dodávateľov na jednotlivé práce

 

 

Termín hlasovania:     od 1.6. - do 5.6.2011

 

Miesto konania:          v objekte Matejkova 2,4,6 na jednotlivých poschodiach

 

Čas: od 18:00 do 20:00 hod. 

 

Overovatelia zápisnice: p.Michelčíková, p.Jirkovský

 

 

Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky, Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili.

 

 

 

 

 

 

Jurigovo nám. 11 - 15 - Schôdza vlastníkov

24-05-2011 16:20 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu JURIGOVO NÁMESTIE 11-15

 

Dátum konania schôdze : 26.5.2011  ( štvrtok )

 

Čas :                             19.00 hod.

 

Miesto :                          malá sála v KCK Molecova ul.

 

Program : 

 

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.Schválenie vybraného dodávateľa na obnovu byt.domu

3.Oboznámenie s výberom banky na financovanie obnovy byt.domu

4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

5.Rôzne 

Jurigovo nám. 11 - 15 - Oznámenie o písomnom hlasovaní

24-05-2011 16:12 napísal Ing. Zlatica Beňová

Váž. vlastník / vlastníčka bytu v objekte

Jurigovo nám.11-15

841 05Bratislava

 

Na základe uznesenia č. 3c, zo schôdze vlastníkov bytov v objekte Jurigovo nám.11-15, konanej dňa 7.7.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční  

 

 

písomné hlasovanie

 

 

               o zabezpečení bankového úveru  na obnovu bytového domu

 

 

Termín hlasovania: 27., 28. a 29.5.2011

 

Miesto konania:      v objekte Jurigovo nám.11,13,15 na jednotlivých poschodiach

 

Čas:                       v čase od 18:00 do 20:00 hod. 

 

Overovatelia zápisnice: zástupcovia jednotlivých vchodov

 

Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky , Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili, príp. za týmto účelom splnomocnili inú osobu a notársky overeným splnomocnením.

 

                         

Majerníkova 54 - 58 - Harmonogram prác na obnove byt. domu

12-05-2011 11:29 napísal Ing. Zlatica Beňová

V prílohe Vám pripájame harmonogram prác na obnove bytového domu Majerníkova 54 - 58.

Gercenova 8/A, 8/H - schôdza vlastníkov

10-05-2011 12:55 napísal Ing. Zlatica Beňová

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NP  OBJEKTU Gercenova 8A, 8H

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 16.05.2011 

Hodina :                          17.00 hod.

Miesto :                           Gymnázium Sv. rodiny na Gercenovej 10 - jedáleň

 

Program :      

1.  Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice

2.Zmena tvorby FO od 01.04.2011chválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2010

3.Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2011

4.Rôzne