Archív oznamov

December 2011

Kopprivnica - schôdza vlastníkov

09-12-2011 15:38 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV a NP BYTOVÉHO DOMU Koprivnicka 9A-9G


Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  14.12.2011 
Hodina :  18,00 hod.
Miesto :      DK Dúbravka

Program :   

1. Prezentácia – voľba overovateľov
2. Plnenie uznesení z poslednej schôdze, zo dňa 21.10.2010
3. Zmeny dodávateľov služieb
4. Informácia o odstraňovaní reklamačných závad
5. Parkovanie na chodníku
6. Stanovisko vlastníkov bytov k fontáne namiesto pieskoviska a ihriska vo dvore
7. Starostlivosť o tepelno – technické zariadenia bytov
8. Vyregulovanie systému ÚK
9. Rôzne
       
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Pribišova 21-25 - odstávka plynu

09-12-2011 15:16 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM - odstávka plynu

Vážení obyvatelia v objekte Pribišova 21-25,

oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania závad po vykonanej odbornej prehliadke plynovej regulačnej sústavy,  bude dňa 19.12.2011 v čase 11.30 hod. - 15.30 hod. prerušená dodávka plynu do domácností.

V tomto čase platí prísny zákaz manipulácie s plynovými spotrebičmi, to znamená, že v žiadnom prípade nesmú obyvatelia skúšať obnovenie dodávky plynu otváraním kohútikov na sporákoch !
Po vykonaní opravy na plynovej regulačnej sústave, bude vykonané odvzdušnenie rozvodu plynu. Žiadame užívateľov bytov na najvyšších poschodiach, aby sa pred ukončením odstávky plynu zdržiavali doma, kvôli odvzdušneniu plynového rozvodu. V opačnom prípade nebude môcť byť dodávka plynu z bezpečnostných dôvodov obnovená !
Odstraňovanie závad bude vykonávať p.Ostrožanský – tel. 0905 561 953.

Ďakujeme za porozumenie.

Matejkova 8-12 - odstávka plynu

09-12-2011 15:14 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM - odstávka plynu

Vážení obyvatelia v objekte Matejkova 8-12,

oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania závad po vykonanej odbornej prehliadke plynovej regulačnej sústavy,  bude  dňa 19.12.2011 v čase 8.00 hod. - 11.30 hod. prerušená dodávka plynu do domácností.

V tomto čase platí prísny zákaz manipulácie s plynovými spotrebičmi, to znamená, že v žiadnom prípade nesmú obyvatelia skúšať obnovenie dodávky plynu otváraním kohútikov na sporákoch !
Po vykonaní opravy na plynovej regulačnej sústave, bude vykonané odvzdušnenie rozvodu plynu. Žiadame užívateľov bytov na najvyšších poschodiach, aby sa pred ukončením odstávky plynu zdržiavali doma, kvôli odvzdušneniu plynového rozvodu. V opačnom prípade nebude môcť byť dodávka plynu z bezpečnostných dôvodov obnovená !
Odstraňovanie závad bude vykonávať p.Ostrožanský – tel. 0905 561 953.

Ďakujeme za porozumenie.

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

09-12-2011 15:06 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13, 15, 17

Dátum konania schôdze :     15.12.2011  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :
 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Zhodnotenie činnosti od ostatnej schôdze
 3.    Aktualizácia výšky príspevku do FPÚaO
 4.    Schválenie plánu údržby a opráv
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie :

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.     

Kopprivnica - odstavka el energie

09-12-2011 08:42 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení obyvatelia vchodu 9A, 9B, 9C

13. decembra 2011 bude v čase od 11:00 hod. do 13:00 hod. z dôvodu výmeny hlavného ističa prerušená dodávka el. energie

Ďakujeme za pochopenie