Archív oznamov

Január 2012

Ľ. Fullu 24, 26, 28 - Schôdza vlastníkov

26-01-2012 09:48 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Ľ. Fullu 24-28

Dátum: 7.2.2012 (utorok)

Čas: 17:00 hod.

Miesto: zasadačka na Matejkovej ul.20,d.č.17

Program:
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Zhodnotenie doterajšieho priebehu obnovy byt.domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči  bytovému domu
5. Rôzne 

Matejkova 2 - 6 - Schôdza vlastníkov

26-01-2012 07:15 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Matejkova 2-6

Dátum konania schôdze: 1.2.2012 (streda)

Čas: 17:00 hod.

Miesto: zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program:
1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Zhodnotenie obnovy bytového domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2012
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči  bytovému domu
5. Rôzne 

Majerníkova 30-34 - Schôdza vlastníkov

19-01-2012 13:09 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Majerníkova 30-34

Dátum konania schôdze: 24.01.2012 (utorok)

Čas: 17:00 hod.

Miesto: zasadačka na Matejkovej ul.20,d.č.17

Program:
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Odsúhlasenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
3. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4. Rôzne 

Hodálova 1, 3 - schôdza vlastníkov

16-01-2012 12:03 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Hodálova 1, 3


Dátum schôdze :         19.01.2012  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :            zasadacia miestnos・ Matejkova 20


Program :
 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Informácia o doplnení výboru vlastníkov a voľbe predsedu výboru
 3.    Schválenie dodávateľa na realizáciu opravy strechy, doporučeného výberovou komisiou
 4.    Informácia o výsledku ankety ohľadne rozsahu obnovy bytového domu
 5.    Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie
 6.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 7.    Rôzne


Upozornenie :
 
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrénych otázkach.