Archív oznamov

Marec 2012

Oznam - MiÚ MČ KV - pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov

30-03-2012 11:44 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM

MiÚ MČ Karlova Ves informuje:

Od apríla 2012 začína MiÚ MČ Bratislava - Karlova Ves opätovne s pristavovaním veľkokapacitných kontajnerov (VKK), v spolupráci s firmou OLO a.s.. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k zvýšeniu poplatkov na pristavenie jedného VKK, kontajnery sú pristavované na 24 hodín - podľa harmonogramu (štvrtok, prípadne v stredu). Do VKK môže byť ukladaný iba veľkorozmerný odpad a drobný stavebný odpad, kontajnery nie sú určené na elektroodpad a biologický odpad. Odpad musí byť uložený v kontajneri a je zakázané ukladať veľkorozmerný odpad mimo kontajnera. OLO a.s. nezabezpečuje bezodplatne dočisťovanie miesta pristavovania VKK. (Harmonogram pristavovania VKK je uvedený v prílohe.

Karlova Ves - Jarné upratovanie

27-03-2012 11:01 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM

MiÚ MČ Bratislava - Karlova Ves informuje, že dňa 31. marca 2012 /sobota/ organizuje jarné upratovanie. /Bližšie viď príloha./ 

Karlova Ves - Zber starých spotrebičov

27-03-2012 10:35 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM

MiÚ MČ Bratislava - Karlova Ves informuje, že dňa 28. apríla 2012 /sobota/ organizuje odvoz starých spotrebičov. /Bližšie viď príloha/

Gercenova 8A,8H - Schôdza vlastníkov

27-03-2012 09:52 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Gercenova 8A, 8H

Dátum konania schôdze: 02.04.2012

Hodina: 17:00 hod.

Miesto: Gymnázium Sv. rodiny na Gercenovej 10 - jedáleň 

Program:
1. Prezentácia - voľba overovateľov.
2. Informácia - pripojenie domu na internetovú optickú sieť. Pripojenie bude realizovať firma Bonet a.s..
3. Inventarizácia kľúčov Dek - Gercenova vchod 8A a 8H.
4. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 16.05.2011.
5. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov.
6. Schválenie prenájmu nebytového priestoru bývalej manglovne - suterén vo vchode Gercenova 8H pre p. Vaclavíka.
7. Prejednanie povolenia k užívaniu NP na objekte Gercenova 8H pre p. Borislava Ruseka, p. Janku Balážovú a p. Slavo Šanta.
8. Plán opráv na rok 2012.
9. Rôzne. 

Kuklovská 1 - Schôdza vlastníkov

23-03-2012 11:24 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kuklovská 1

Dátum konania schôdze: 27.3.2012

Hodina: 17:00

Miesto: Kuklovská 1

Program:
1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.
2. Informácia o hospodárení s fondom opráv.
3. Schválenie plánu opráv na rok 2012 - dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia - (výťahu).
4. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
5. Schválenie podania návrhu a uskutočnenia dražobného konania - dobrovoľnej dražby - k schváleniu sa vyžaduje odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou vlastníkov v bytovom dome.
6. Rôzne.