Archív oznamov

September 2012

Adámiho 12 - 22 - Schôdza vlastníkov

20-09-2012 13:12 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Adámiho 12 - 22

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 26.9.2012

 

Hodina: 17:00

 

Miesto: zasadačka na Matejkovej ul. 20, Bratislava

 

Program:

1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.

2. Informácia o hospodárení s fondom opráv.

3. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.

4. Schválenie plánu opráv na rok 2012 - 2013.

5. Rôzne.

Adámiho 1 - 5 - Schôdza vlastníkov

13-09-2012 08:56 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Adámiho 1 - 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze: 19.09.2012

Hodina: 17:00 hod.

Miesto: zasadačka KRS, Matejkova 20

Program:
1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.
2. Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv.
3. Schválenie plánu opráv na rok 2012 - 2013.
4. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
5. Oboznámenie vlastníkov so splácaním úveru.
6. Rôzne. 

Hlaváčikova 4 - schôdza vlastníkov

11-09-2012 14:40 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu HLAVÁČIKOVA 4

Dátum konania schôdze : 18.9.2012  ( utorok )

Čas :                18.00 hod.

Miesto :            zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov, výmena vodomerov na TÚV, maliarske práce na schodisku a prízemí, rekonštrukcia výťahov/
 3.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 4.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 3-9 - Oznam

07-09-2012 10:16 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení obyvatelia v objekte Majerníkova 3-9,

    touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v pivničných priestoroch, musíme v rámci protipožiarnych predpisov zabezpečiť vypratanie neporiadku z priestorov mimo pivničných kobiek /kusy nábytku, dverí, stavebný odpad, drevené debničky a pod./.

    Z uvedených dôvodov Vás preto žiadame, aby ste si všetky veci, ktoré máte uložené mimo pivničných kobiek, odložili do svojich uzamykateľných kobiek, príp.odviezli na chalupy a pod.

Všetky veci, ktoré budú uložené mimo pivničných kobiek po 16.9.2012, budú v 38.týždni /17.9.- 22.9.2012/ vyvezené na skládku odpadu !

Novackého 2-8 - schôdza vlastníkov

07-09-2012 09:28 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU Novackého 2 - 8

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 a č.70/2010 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 12.9.2012 - streda
Hodina : 17:00
Miesto :Zasadačka Na Matejkovej č. 20 v priestoroch K.R.S. s.r.o.

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2013
 5.    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 a 70/2010 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.