Archív oznamov

September 2012

Ľ.Fullu 5 - schôdza vlastníkov

03-09-2012 15:22 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 5


Dátum konania schôdze : 11.9.2012  ( utorok )

Čas :                 17.00 hod.

Miesto :             zasadacia miestnosť v sídle správcu, Matejkova ul.20

Program :

 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Bližšie informácie o pripravovanom zateplovaní objektu - pozvaný hosť z realizačnej firmy
 3.    Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
 4.    Rôzne /info o činnosti zabezpečovacieho systému - hosť z firmy Vanci s.r.o., atď./

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.