Archív oznamov

November 2012

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

30-11-2012 15:56 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13, 15, 17

Dátum konania schôdze :     6.12.2012  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Zhodnotenie činnosti od ostatnej schôdze
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie :

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 36-40 - schôdza vlastníkov

30-11-2012 15:33 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Majerníkova 36 - 40

Dátum konania schôdze : 11.12.2012 (utorok)

Čas :                     17.00 hod.

Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2013 /príprava na obnovu byt.domu/
 3.    Schválenie spôsobu financovania obnovy byt.domu
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Hlaváčikova 4 - výmena vodomerov

29-11-2012 15:38 napísal Ing. Miloslav Putera

Hlaváčikova 4, Bratislava

Výmena vodomerov


  Vážený  vlastník - nájomca - užívateľ bytu ,

        z dôvodu ukončenia platnosti metrologického overenia Vašich bytových vodomerov a  v zmysle zákona o metrológií č.142/2000 Zb. a súvisiacich neskorších predpisov bude firma ZEN-SERVIS spol. s r.o. (na základe objednávky od správcu )
 
V termíne:         3.12. 2012 /  12:00 – 17:00 hod
                   
realizovať  výmenu  bytových vodomerov  TUV vo Vašom objekte – viď. časový rozpis.

                                              ČASOVÝ ROZPIS JE ORIENTAČNÝ.

      Žiadame ctených užívateľov bytov, aby v uvedený termín:

·    sprístupnili byty a nebytové priestory našim pracovníkom
·    označili si menovky (aspoň počas výmeny) na vchodových a bytových dverách
·    označili si menovky na zvončekoch
·    prípadne sfunkčnili zvončeky pri hlavnom vchode a pred bytmi

Vážení užívatelia dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulej a rýchlej montáži  predmetných vodomerov vo Vašom objekte. 
Zároveň je potrebné sprístupniť priestor a prístup k vodomerom. Správca – zástupca vlastníkov – užívateľ je povinný našim montérom zabezpečiť sprístupnenie priestoru, kde sa nachádza hlavný uzáver vody pre jednotlivé stúpačky. Kľúče je potrebné pripraviť ešte pred nástupom na samotnú montáž.
Priložený časový rozpis je orientačný z dôvodu rozdielneho stupňa náročnosti montáže v jednotlivých bytoch, alebo nebytových priestoroch. Z tohto dôvodu môže prísť k čiastoč-nému časovému posunu.
Upozorňujeme užívateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali stav na demonto-vaných vodomeroch zapísaný do montážneho listu.

      Za pochopenie a spoluprácu  Vám všetkým vopred ďakujeme.


                                Ing. Vajcíková Vanda
                                     Zenservis s.r.o.

Segnerova 6 - schôdza vlastníkov

29-11-2012 15:36 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI  VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
Segnerova 6
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 3.12.2012 - pondelok
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
?    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
?    Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
?    Schválenie plánu opráv na rok 2012 – 2013
?    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
?    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Pribišova 21-25 - schôdza vlastníkov

23-11-2012 15:56 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu PRIBIŠOVA 21-25

Dátum konania schôdze :     4.12.2012  ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /viď návrh na 2.strane/
 3.    Schválenie splnomocnenia správcu na podanie ohlášky na stavebnom úrade
 4.    Schválenie spôsobu financovania obnovy byt.domu
 5.    Schválenie písomného hlasovania o bankovom úvere na obnovu byt.domu a schválenie overovateľov  písomného hlasovania
 6.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 7.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.