Archív oznamov

December 2012

Majerníkova 36,38,40 - Písomné hlasovanie

13-12-2012 07:04 napísal Ing. Zlatica Beňová

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ulici č. 20, 841 05 Bratislava, IČO: 35696583 správca bytového domu na ul. Majerníkova 36,38,40 v Bratislave


v súlade s § 14, ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súčinnosti s uzneseniami zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 11.12.2012

 

vyhlasujeme písomné hlasovanie

 

ktoré sa bude konať v spoločných priestoroch bytového domu v termíne:


18.12.2012 – 26.12.2012 vždy v čase od 14:00 do 21:00 hod.


k nasledujúcim bodom:

 

1. Schválenie celkového investičného zámeru a rozsahu prác plánovanej obnovy bytového domu v členení: zateplenie fasády,strechy,odstránenie systémových porúch lodžií, výmena okien v spoločných priestoroch a pod., ktorých realizácia bude financovaná z prostriedkov úveru zo ŠFRB.

 

2. Schválenie podania žiadosti o úver zo ŠFRB vo výške 216 364,25 €, s garantovanou úrokovou sadzbou vo výške 1%, s dobou splácania 20 rokov, s účelom Obnova bytového domu, prostredníctvom správcu – Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ulici č. 20, 841 05 Bratislava, IČO: 35696583.

 

3. Schválenie spôsobu ručenia za úver zo ŠFRB formou zriadenia záložného práva na účet fondu údržby a opráv bytového domu na ul.Majerníkova 36-40 v Bratislave.

 

4. Schválenie vinkulácie vkladu vo výške troch mesačných splátok úveru v prospech ŠFRB.

 

5. Schválenie zhotoviteľa časti stavby - zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch lodžií - spoločnosti: JORDAN-SP, s.r.o., so sídlom na Agátovej ul.1, 844 27 Bratislava, IČO: 36705730, ako realizátora časti investičnej akcie Obnova bytového domu na ul.Majerníkova 36-40 v Bratislave.

 

6. Schválenie stavebného dozoru na zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch lodžií – Ing. Peter Gajdošech ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru počas realizácie časti stavby Obnova bytového domu na ul. Majerníkova 36-40 v Bratislave.

 

8. Schválenie splnomocnenia pre správcu bytového domu na ul.Majerníkova 36-40 v Bratislave, spoločnosti: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ulici č. 20, 841 05 Bratislava, IČO: 35696583, k vybavovaniu úveru zo ŠFRB, podpisovaniu úverovej zmluvy zo ŠFRB, k zriadeniu záložného práva na účet fondu údržby a opráv a k vybavovaniu všetkých právnych dokladov.

 

Overovateľmi písomného hlasovania budú:

- vo vchode Majerníkova 36 - p.Gajdošechová a p.Hlavačková

- vo vchode Majerníkova 38 – p.Grexová a p.Gúcky

- vo vchode Majerníkova 40 – p.Kosák a p.Žák

 

Vážení vlastníci! Vaša účasť na písomnom hlasovaní je nutná, pretože na poskytnutie úveru je potrebné odovzdať minimálne 29 súhlasných hlasov z celkového počtu 42 vlastníkov bytov, čo predstavuje 2/3 súhlas vlastníkov v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V prípade viacerých vlastníkov (spoluvlastníkov) jedného bytu, je potrebné, aby sa písomného hlasovania zúčastnili všetci vlastníci (spoluvlastníci). V prípade, že sa na písomnom hlasovaní z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, tak je potrebné písomne splnomocniť inú osobu s notársky overeným Vaším podpisom, ktorá Vás bude na písomnom hlasovaní zastupovať a bude hlasovať Vami určeným spôsobom uvedenom v splnomocnení.

 

V Bratislave, 12.12. 2012

 

Eva Mazáčová správca objektu

Hlaváčikova 35/A-35/B - Schôdza vlastníkov

04-12-2012 13:16 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP bytového domu Hlaváčikova 35/A-35/B

 

Na základe ustanovenia par.14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 13.12.2012

 

Hodina: 19:00 hod.

 

Miesto: vo vchode 35/B - kancelária p. RNDr. Chačaturianovej

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov

2. Informácia o hospodárení s fondom opráv

3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov

4. Úprava platieb do fondu údržby a opráv - navýšenie

5. Stav záručných reklamácií

6. Plán údržby a opráv (revízie) pre rok 2013

7. Rôzne

Adámiho 13 - 17 - Zrušenie schôdze

03-12-2012 15:57 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznam - zrušenie schôdze

 

Vážení vlastníci bytov v objekte Adámiho 13, 15, 17,

 

z dôvodu ochorenia Vášho správcu - Ing. Puteru, sa ruší pôvodne plánovaný termín schôdze, ktorá sa mala konať dňa 6.12.2012 o 17.hodine.

 

O novom termíne schôdze Vás budeme včas informovať.

 

Ďakujeme za porozumenie.