Archív oznamov

Január 2013

J.Stanislava 39-47 - schôdza vlastníkov

23-01-2013 10:15 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu J.Stanislava 39-47

Dátum konania schôdze : 29.1.2013 (utorok)

Čas :                     17.30 hod.

Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácie o zrealizovanej obnove bytového domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2013
 4.    Schválenie ďalšieho prenájmu spol.priestoru vo vchode č.41, po firme Mediate - p.Rybníčkovi
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Veternicova 3-7 - schôdza vlastníkov

10-01-2013 15:07 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Veternicová 3-7

Dátum konania schôdze : 21.1.2013 (pondelok)

Čas :        18.00 hod.

Miesto : rokovacia miestnosť Výboru vlastníkov vo vchode č.5

Program :
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Schválenie nového znenia Zmluvy o výkone správy
 3.    Voľba nového Výboru vlastníkov
 4.    Rôzne /úprava štatútu Výboru vlastníkov a pod./

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.