Archív oznamov

Apríl 2013

Ľ.Fullu 5 - schôdza vlastníkov

19-04-2013 08:39 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 5

Dátum konania schôdze : 30.4.2013  ( utorok )

Čas :                 18.00 hod.

Miesto :            vo vestibule na prízemí domu

Program :

 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Hlasovanie o zmene znenia Zmluvy o výkone správy
 3.    Stav financií na účte domu
 4.    Odsúhlasenie akcií financovaných z FO na rok 2013 /nové vchodové brány, schránky, úprava interiéru na prízemí, uzamknutie kontajnerového stojiska/
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne /voľba výboru, príp.zástupcu vlastníkov/

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.     
Pri hlasovaní v bode č.2 je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome.

Ľ. Fullu 24-28 - Schôdza vlastníkov

15-04-2013 09:33 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Ľ. Fullu 24-28

 

Dátum: 23.4.2013 (utorok)

 

Čas: 18:00 hod.

 

Miesto: kočikáreň vo vchode Ľ. Fullu 26

 

Program:

1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice,

2. Základné informácie o ukončenej obnove byt.domu,

3. Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie,

4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu,

5. Rôzne.

 

 

Dúbravská cesta 9 - Schôdza vlastníkov

08-04-2013 15:17 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov objektu Dúbravská cesta 9

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 15.04.2013

 

Hodina: 17:00 hod.

 

Miesto: zasadačka správy účelových zariadení SAV

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice,

2. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov,

3. Plnenie uznesení z poslednej schôdze konanej dňa 29.10.2012,

4. Informácia o hospodárení s fondom opráv,

5. Plán údržby a opráv pre rok - revízie 2013,

6. Rôzne.