Archív oznamov

Máj 2013

Koprivnica - oznam - odstávka TV

31-05-2013 15:00 napísal Ing. Miloslav Putera

Oznamujeme obyvateľom, že v nasledovných termínoch bude odstávka TÚV z dôvodu regulácie stupačiek vo vchodoch nasledovne :

9E - v pondelok 03. júna od 08:00 hod. do 19:00 hod.
9F - v utorok 04. júna od 08:00 hod. do 19:00 hod.

9G - v stredu 05. júna od 08:00 hod. do 19:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

Koprivnica - oznam - prevzatie vyúčtovania

30-05-2013 16:04 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení majitelia bytov na Koprivnici

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2012 si môžete prevziať 30. mája do 19:00 hod ., a 31. mája do 12:30 hod. v kancelárii domovníka.

správca objektu

Koprivnica - shôdza vlastníkov

22-05-2013 16:45 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV a NP BYTOVÉHO DOMU Koprivnicka 9A-9G


Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  29.05.2013 
Hodina :  18,00 hod.
Miesto :      DK Dúbravka


Program :   

1.   Prezentácia – voľba overovateľov
2.   Plnenie uznesení z poslednej schôdze, zo dňa 14.12.2011
3.   Informácia o hospodárení s fondom opráv
4.   Informácia a diskusia o odstraňovaní reklamačných závad
5.   Doplnenie detského ihriska
6.   Parkovanie - zo strany A, B, C,
7.   Zmena dopravného značenia – doplnenie o žltú čiaru
8.   Plán údržby a opráv – revízie
9.   Údržba zelene
10. Rôzne

   
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Koprivnica - oznam - garážové státia

17-05-2013 12:01 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení užívatelia garážových státí!

V dňoch 22. a 23. mája 2013 od 08:00 hod. do 17:00 hod. bude vykonané strojové čistenie garáže.

Preparkujte prosím v daný deň svoje vozidlá.
 
Ďakujeme za pochopenie

správca objektu

Novackého 2-8 - schôdza vlastníkov

17-05-2013 11:09 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Novackého 2 - 8

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 a č.70/2010 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 22.5.2013
Hodina : 17:00
Miesto :Zasadačka Na Matejkovej č. 20 v priestoroch K.R.S. s.r.o.

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2013 - 2014
 5.    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 a 70/2010 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.