Archív oznamov

Jún 2013

Líščie údolie 73-79 - schôdza vlastníkov

28-06-2013 11:40 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV BYTOVÉHO DOMU Líščie údolie 73 - 79

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :     04.07.2013 - štvrtok
Hodina :                             17:00
Miesto :                              zasadacia miestnosť, Matejkova 20

    Program:
 1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o stave účtu domu.
 3.    Prerokovanie dodatkov k zmluve o vykonaní prác na zatepľovaní domu a schválenie ich financovania.
 4.    Prerokovanie otázok dodávky teplej vody a realizácie výmeny vodovodných rozvodov a zosúladenie výmeny rozvodov s realizáciou zateplenia stropov pivníc.
 5.    Rôzne. 
 
    Upozornenie:
    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Líščie údolie 63-71 - schôdza vlastníkov

28-06-2013 11:36 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV BYTOVÉHO DOMU Líščie údolie 63-71

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :     02.07.2013 - utorok
Hodina :                             17:00
Miesto :                              zasadacia miestnosť, Matejkova 20

    Program: 
 1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o stave účtu domu.
 3.    Informácia o stave zatepľovania a existujúcich neuhradených záväzkoch voči dodávateľovi stavby.
 4.    Hlasovanie o ďalšom postupe pri zatepľovaní domu – strecha a štíty strechy a o ich financovaní.
 5.    Diskusia k vyúčtovaniu služieb za predchádzajúci kalendárny rok.
 6.    Rôzne

    Upozornenie:
    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Hodálova 1,3 - schôdza vlastníkov

21-06-2013 08:46 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Hodálova 1, 3

Dátum schôdze :  25.06.2013  (utorok)

Čas:                  17.00 hod.

Miesto :            zasadacia miestnosť /dv.č.17/, Matejkova 20

Program :
 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Schválenie plánu údržby a  opráv na ďalšie obdobie /viď na 2.str./
 3.    Informácia o nedoplatkoch jednotlivých vlastníkov bytov
 4.    Rôzne

Upozornenie :
 
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Novackého 1-5 - schôdza vlastníkov

18-06-2013 14:09 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Novackého 1 – 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 25.6.2013 o 17.00 hod.
Miesto : Novackého 3

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2013-2014
 5.    Rôzne - Informácia o stave riešenia reklamácií  zateplenia domu


          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 3-9 - schôdza vlastníkov

12-06-2013 08:39 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova 3-9

Dátum konania schôdze : 18.6.2013 ( utorok )

Čas :                     17.00 hod.

Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20

Program :

 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Odsúhlasenie plánu údržby a opráv na  r.2013 - viď na 2.str. /info o stave účtu domu/
 3.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 4.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.