Archív oznamov

September 2013

Segnerova 6 - schôdza vlastníkov

27-09-2013 13:34 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Segnerova 6


Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 2.10.2013 - streda
Hodina :                         17:00
Miesto :                          zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
-    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
-    Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
-    Schválenie plánu opráv na rok 2013 – 2014
-    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
-    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 1- 5 - schôdza vlastníkov

06-09-2013 15:53 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU  Adámiho 1 – 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 11.9.2013
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
-    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
-    Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
-    Schválenie plánu opráv na rok 2013- 2014
-    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
-    Oboznámenie vlastníkov so splácaním úveru
-    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Ľ.Fullu 5 - oznam

04-09-2013 10:38 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

    Z dôvodu výmeny poštových schránok dňa 5.9.2013, prosíme všetkých obyvateľov, aby si čo najskôr vybrali všetku poštu zo starých pôvodných schránok.
Staré schránky budú zlikvidované po 13.9.2013.
Kľúče od nových schránok si môžu prísť prevziať proti podpisu vlastníci bytov /príp.nájomca, ktorý predloží notárom overené splnomocnenie od vlastníka bytu/ u správcu na K.R.S., s.r.o., dv.č..30, od 6.9.2013 – počas pracovnej doby.

Za porozumenie ďakujeme.