Archív oznamov

Október 2013

Karloveská, Tilgnerova - schôdza vlastníkov

28-10-2013 12:49 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Tilgnerova 1-15 a Karloveská 6-10

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 31.10.2013
Hodina : 17:00
Miesto :   Senior – klub Tilgnerova 1 , Bratislava

    Program :   
 1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2.    Kontrola plnenia uznesení z poslednej schôdze zo dňa 31.10.2012
 3.    Oboznámenie správcom so záväzkami vlastníkov a nájomcov nebytových priestorov     
     (neplatiči)  voči bytovému domu ako aj spôsob riešenia neplatičov.
 4.    Plán opráv na rok 2013 - 2014. 
 5.    Rôzne

          Upozornenie :  Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Segnerova 3 - schôdza vlastníkov

22-10-2013 09:57 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU Segnerova 3

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :    30.10.2013
Hodina :            17,00 hod.
Miesto :            vo vchode bytového domu – vestibul

Program :   
 1.     Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice
 2.     Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 22.10.2012
 3.     Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
 4.     Informácia o hospodárení s fondom opráv
 5.     Plán opráv - revízie na rok 2014
 6.     Rôzne

Upozornenie : V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 268/2007 Z.z. upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 2-6 - schôdza vlastníkov

21-10-2013 12:01 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova 2-6

Dátum konania schôdze : 29.10.2013 ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :            zasadačka d.č.17, na Matejkovej ul.20

Program :
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie /hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody, modernizácia výťahov/
 3.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 4.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Staré Grunty - schôdza vlastníkov

14-10-2013 16:26 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV  A NP BYTOVÉHO DOMU Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 23.10.2013 
Hodina : 18,00 hod.
Miesto : hala garážových státí – 1 PP

Program :   
 1.     Prezentácia – voľba overovateľov
 2.     Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 21.03.2013
 3.     Informácia o hospodárení s fondom opráv
 4.     Návrh plánu údržby - revízie na rok 2014
 5.     Rôzne   
       
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Jurigovo nám. 1,3 - schôdza vlastníkov

14-10-2013 16:21 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Jurigovo nám. 1 - 3

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 21.10.2013 - pondelok
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
-    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
-    Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
-    Schválenie plánu opráv na rok 2013 – 2014
-    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
-    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.