Archív oznamov

November 2013

Pod Rovnicami 21-29 - schôdza vlastníkov

29-11-2013 09:01 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Pod Rovnicami č. 21 - 29

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    05.12.2013 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

    Program:
 1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2.    Oboznámenie správcom so záväzkami vlastníkov bytov voči bytovému domu (neplatiči).
 3.    Plán opráv na rok 2014.
 4.    Rôzne – využitie spoločných priestorov.

    Upozornenie:

    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Hodálova 1,3 - mimoriadna schôdza vlastníkov

26-11-2013 10:12 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov objektu Hodálova 1, 3

Dátum schôdze :         3.12.2013  (utorok)
Čas:                  17.00 hod.
Miesto :            zasadacia miestnosť /dv.č.17/, Matejkova 20

Program :
1.    Privítanie, prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.    Schválenie termínu realizácie osadenia pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory /ďalej len PRVN/
3.    Odsúhlasenie vybraného dodávateľa a termín realizácie /porovnanie 3 cenových ponúk viď na 2.str./ - ponuky sú k dispozícii na K.R.S., s.r.o. u správcu, dv.č.30
4.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Gabčíkova 2-6 - schôdza vlastníkov

22-11-2013 13:11 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV objektu Gabčíkova ul. č. 2 - 6

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    28.11.2013 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

    Program:
 1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2.    Oboznámenie správcom so záväzkami vlastníkov bytov voči bytovému domu (neplatiči).
 3.    Plán opráv na rok 2013 – 2014.
 4.    Rôzne.

    Upozornenie:
    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 30-34 - schôdza vlastníkov

19-11-2013 08:57 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MAJERNÍKOVA 30-34

Dátum konania schôdze : 26.11.2013  ( utorok )
Čas :                 17.00 hod.
Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Odsúhlasenie plánu údržby a opráv na r.2014 /odborná prehliadka a skúška bleskozvodných zariadení, doplnenie požiarnej vybavenosti, výmena uzáverov ÚK v JOPkách na jednotlivých poschodiach za guľové uzávery, úprava uzamykacieho systému vchodových brán/
 3.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 4.    Rôzne /voľba členov výboru vlastníkov/

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

H.Meličkovej 17 - 19/A - schôdza vlastníkov

15-11-2013 08:54 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV objektu H. Meličkovej č. 17 - 19A

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    21.11.2013 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

Program:
 1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2.    Oboznámenie správcom so záväzkami vlastníkov bytov voči bytovému domu (neplatiči).
 3.    Plán opráv na rok 2013 – 2014 (viď druhá strana).
 4.    Rôzne.

Upozornenie:
    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.