Archív oznamov

December 2013

Ľ.Fullu 4-10 - písomné hlasovanie

30-12-2013 13:29 napísal Ing. Miloslav Putera

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ul.č.20, 841 05  Bratislava, IČO: 35696583
správca bytového domu na ul. Ľ.Fullu 4-10 v Bratislave
v súlade s § 14, ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súčinnosti s uzneseniami zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 17.10.2013
vyhlasujeme písomné hlasovanie, ktoré sa bude konať v spoločných priestoroch bytového domu v termíne:
od 6.1.2014 – do 12.1.2014
 vždy v čase od 16:00 do 21:00 hod.

 

k nasledujúcim bodom:
1. Schválenie celkového investičného zámeru a rozsahu prác plánovanej obnovy bytového domu v členení: zateplenie fasády, strechy, odstránenie systémových porúch lodžií, výmena okien v spoločných priestoroch, výmena výťahov a pod., ktorých realizácia bude financovaná z prostriedkov úveru zo ŠFRB.
2. Schválenie podania žiadosti o úver zo ŠFRB vo výške 610.864,90 €, s garantovanou úrokovou sadzbou vo výške 1%, s dobou splácania 20 rokov, s účelom Obnova bytového domu, prostredníctvom správcu – Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ulici č. 20, 841 05  Bratislava, IČO: 35696583.
3. Schválenie splnomocnenia pre správcu bytového domu na ul. Ľ. Fullu 4-10 v Bratislave, spoločnosti: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ulici č. 20, 841 05  Bratislava, IČO: 35696583, k vybavovaniu úveru zo ŠFRB, podpisovaniu úverovej zmluvy zo ŠFRB, k zriadeniu záložného práva na účet fondu údržby a opráv a k vybavovaniu všetkých právnych dokladov.
4. Schválenie spôsobu ručenia za úver zo ŠFRB formou zriadenia záložného práva na účet fondu údržby a opráv bytového domu na ul. Ľ.Fullu 4-10 v Bratislave.
5. Schválenie vinkulácie vkladu vo výške troch mesačných splátok úveru v prospech ŠFRB.
6. Schválenie zhotoviteľa stavby - zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch lodžií, výmeny okien v spol.priestoroch a pod., -  spoločnosti: PSR Industry spol. s r.o., Drieňová 15, 821 01 Bratislava, IČO:  36 365 181, ako realizátora  investičnej akcie Obnova bytového domu na ul. Ľ. Fullu 4-10 v Bratislave.
7. Schválenie zhotoviteľa výmeny 4 ks výťahov - spoločnosti: MP výťahy s.r.o., Kríková 16, 821 07 Bratislava, IČO:  45 986 827, ako realizátora investičnej akcie Výmena 4 ks výťahov v dome na ul. Ľ. Fullu 4-10 v Bratislave.
8. Schválenie stavebného dozoru – Ing. Anton Fischer, Karpatské nám. 9, 831 06 Bratislava, IČO: 45 986 827, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby Obnova bytového domu na ul. Ľ. Fullu 4-10 v Bratislave.

Overovateľmi písomného hlasovania budú: p.Jurášová / vchod č.4/, p.Bombara /vchod č.6/, p.Šimek /vchod č.8/, p.Hubert /vchod č.10/.

Vážení vlastníci!
Vaša účasť na písomnom hlasovaní je nutná, pretože na poskytnutie úveru je potrebné odovzdať minimálne 45 súhlasných hlasov z celkového počtu 67 vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čo predstavuje 2/3 súhlas vlastníkov v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V prípade viacerých vlastníkov (spoluvlastníkov) jedného bytu, je potrebné, aby sa písomného hlasovania zúčastnili všetci vlastníci (spoluvlastníci). V prípade, že sa na písomnom hlasovaní z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, tak je potrebné písomne splnomocniť inú osobu s notársky overeným Vaším podpisom, ktorá Vás bude na písomnom hlasovaní zastupovať a bude hlasovať Vami určeným spôsobom uvedenom v splnomocnení.

OZNAM

16-12-2013 14:53 napísal Ing. Miloslav Putera

 OZNAM

Oznamujeme cteným klientom spoločnosti K.R.S., s.r.o., že naše kancelárie budú v dňoch:
 
        23. a 27.12.2013

          ZATVORENÉ !

Za porozumenie ďakujeme.

Pribišova 39-45 - schôdza vlastníkov

04-12-2013 15:07 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Pribišova 39 - 45

Dátum konania schôdze :     11.12.2013  ( streda)
Hodina :            17.00 hod.
Miesto :             zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.    Informácia o odstránení závad po obnove bytového domu
3.    Informácia o stave finančných prostriedkov domu
4.    Schválenie plánu údržby a opráv
5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Matejkova 47 - schôdza vlastníkov

04-12-2013 15:05 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Matejkova 47

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 9.12.2013
Hodina : 17:00
Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2. Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
3. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
4. Schválenie plánu opráv na rok 2013- 2014
5. Rôzne.

 

          Upozornenie :  Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Matejkova 45 - schôdza vlastníkov

04-12-2013 15:03 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Matejkova 45

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 9.12.2013
Hodina : 17:00
Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2. Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
3. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
4. Schválenie plánu opráv na rok 2013- 2014
5. Rôzne.

 

          Upozornenie :  Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.