Archív oznamov

Január 2014

Púpavová 46-50, Borská 1-7, Zohorská 2-6 - schôdza vlastníkov

17-01-2014 11:34 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
Púpavova 46-50, Borská 1-7 a Zohorská 2-6


Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 27.1.2014 (pondelok)
Hodina : 17:00
Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

 1.    Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Schválenie plánu opráv v roku 2014.
 4.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 5.    Rôzne.

          Upozornenie :  Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.