Archív oznamov

Február 2014

Lackova 1 - schôdza vlastníkov

25-02-2014 14:53 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU Lackova 1

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  03.03.2014
Hodina : 17,00 hod
Miesto : malá zasadačka K.R.S.,s.r.o. č. dverí 04 na Matejkovej ul. 20, Bratislava

Program :
1.     Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice
2.     Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 20.02.2013
3.     Informácia o hospodárení s fondom opráv
4.     Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov ( neplatiči )
5.     Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2015
6.     Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Kuklovská 1 - schôdza vlastníkov

25-02-2014 14:50 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP OBJEKTU Kuklovská 1
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 3.3.2014
Hodina : 17:00
Miesto :  Kuklovská 1

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia realizácii a harmonograme montáže zdvíhaciích zariadení ( výťahov).
 3.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 4.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 5.    Schválenie plánu opráv na rok 2014
 6.    Rôzne (prejednanie umiestnenia vysielača na strechu domu)


          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Veternicova 3-7 - oznam

24-02-2014 10:13 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

    Oznamujeme obyvateľom vo vchodoch Veternicová 3,5,7, že  z dôvodu vykonanej poslednej protipožiarnej kontroly boli zistené  nedostatky v spoločných priestoroch a to najmä zapratané miestnosti s elektromermi a rozvodmi ÚK na jednotlivých poschodiach /tzv.JOPky/.
    Z uvedeného  dôvodu Vás týmto žiadame, aby ste najneskôr do 10.3.2014 vypratali veci zo spol.priestorov - JOPky na každom poschodí.
Po uvedenom termíne budú horeuvedené spoločné  priestory vypratané, veci vyvezené na skládku odpadu a náklady s tým spojené budú rozúčtované všetkým vlastníkom konkrétneho vchodu, v položke ,,OLO“ vo Vyúčtovaní za rok 2014.

Za porozumenie ďakujeme.

Koprivnica - garážové státia

11-02-2014 13:32 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení užívatelia garážových státí na Koprivnici!
 
Dňa 13. februára vo štvrtok bude vykonaný servis garážovej brány.
Od 10:00 hod. do 12:00 hod. nebude brána prejazdná, preparkujte preto svoje vozidlá.

Za porozumenie ďakujeme.

Gercenova 6/A, 6/B - schôdza vlastníkov

11-02-2014 10:36 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NP  OBJEKTU Gercenova 6/A, 6/B

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :    17.02.2014
Hodina :                             17.00 hod.
Miesto : Gymnázium Sv. Rodiny na Gercenovej 10 - jedáleň.

Program :

    1. Prezentácia – voľba overovateľov zápisnice
    2. Návrh na opravu fasády bytového domu Gercenova 6B
    3. Rôzne
               
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.