Archív oznamov

Marec 2014

Hodálova 1,3 - schôdza vlastníkov

31-03-2014 10:38 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Hodálova 1, 3

Dátum schôdze :  10.4.2014  (štvrtok)
Čas:                  17.00 hod.
Miesto :           zasadacia miestnosť /dv.č.17/, Matejkova 20

Program :
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.    Informácia správcu o hospodárení objektu a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu + info o ukončení prác na Odstránení systémových porúch a zateplení domu
3.    Schválenie plánu údržby a  opráv na ďalšie obdobie
4.    Aktualizácia príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
5.    Voľba zástupcov /výboru/ vlastníkov
6.    Aktualizácia Zmluvy o výkone správy
7.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
8.    Rôzne - prehľad prenajatých spoločných priestorov, kamerový systém atď.

Upozornenie :
 
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Lackova 7 - schôdza vlastníkov

28-03-2014 09:47 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Lackova 7

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 2.4.2014
Hodina : 17:00

Miesto : priestory bytového domu Lackova 7.

Program : 
1    Prezentácia a voľba overovateľov zápisnice.
2    Informácia o hospodárení s FPÚaO.
3    Plán opráv na rok 2014.
4    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
5    Rôzne.
       
          Upozornenie :  Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Segnerova 4 - schôdza vlastníkov

11-03-2014 13:32 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Segnerova 4

Dátum konania schôdze :     17.3.2014 ( pondelok)
Čas :        17.00 hod.
Miesto :     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.4

Program :  1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s fondom  opráv.
 3.    Schválenie plánu opráv v roku 2014.
 4.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 5.    Rôzne.
   
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Matejkova 2 - 6 - schôdza vlastníkov

10-03-2014 09:21 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Matejkova 2-6

Dátum konania schôdze : 18.3.2014 (utorok)
Čas :                     17.00 hod.
Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácia správcu o hospodárení objektu a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /viď na 2.str./
 4.    Kontrola nahlásených osobomesiacov za rok 2013 /podklad pre spracovanie vyúčtovania/
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

04-03-2014 14:59 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13, 15, 17

Dátum konania schôdze : 11.3.2014 ( utorok )
Hodina :              17.00 hod.
Miesto :              zasadačka – dv.č.17, Matejkova 20, Bratislava

Program :
 1.    Prezentácia, voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia správcu o hospodárení objektu a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie :
Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.