Archív oznamov

Apríl 2014

Pribišova 21-25 - schôdza vlastníkov

30-04-2014 13:05 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte PRIBIŠOVA 21-25

Dátum konania schôdze :     6.5.2014 ( utorok )
Čas :                    17.00 hod.
Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Základné informácie o zrealizovanej obnove byt.domu
 3.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 4.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /hydraulické doregulovanie sytému ÚK po zateplení, výmena stúpačkových uzáverov na SV a TV atď./
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 36-40 - schôdza vlastníkov

23-04-2014 10:33 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte MAJERNÍKOVA 36 - 40

Dátum konania schôdze :     29.4.2014 ( utorok )
Čas :                    17.00 hod.
Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Základné informácie o zrealizovanej obnove byt.domu
 3.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 4.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne /odsúhlasenie prenájmu mopedárne pri vchode č.40, atď./

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Novackého 2-8 - schôdza vlastníkov

16-04-2014 09:02 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Novackého 2 - 8

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 a č.70/2010 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 23.4.2014
Hodina : 17:00
Miesto :Zasadačka Na Matejkovej č. 20 v priestoroch K.R.S. s.r.o.

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2014
 5.    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 a 70/2010 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.