Archív oznamov

Máj 2014

Karlov.26-30, Fadruszova 13-25 - schôdza vlastníkov

15-05-2014 10:51 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
 Karloveská ul. č. 26 – 30; Fadruszova ul. č. 13 - 25


    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    22.05.2014 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

    Program:

1.    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
2.    Informácia o voľbe členov výboru vlastníkov
3.    Oboznámenie vlastníkov so stavom súdneho sporu s firmou DUOTOP, s.r.o.
4.    Návrh mimosúdnej dohody s firmou DUOTOP, s.r.o.
5.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte domu
6.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
7.    Plán údržby a opráv pre rok 2014-2015 (viď druhá strana)
8.    Rôzne

    Upozornenie:
    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Koprivnica - garážové státia

09-05-2014 13:23 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení užívatelia garážových státí!

15. mája 2014 od 08:00 hod. do 18:00 hod. bude vykonané strojové čistenie garáže.

Preparkujte prosím v daný deň svoje vozidlá.
 
Ďakujeme za pochopenie

správca objektu