Archív oznamov

Jún 2014

Karlov.26-30, Fadruszova 13-25 - mimoriadna schôdza vlastníkov

24-06-2014 14:32 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA MIMORIADNU SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
 Karloveská 26 – 30; Fadruszova 13 - 25

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. mimoriadnu schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    26.06.2014 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.    Odsúhlasenie zmeny uznesenia č. 1 z predchádzajúcej schôdze v časti 2. - schválenie mandátu výboru vlastníkov na zvýšenie mimosúdnej dohody v rozsahu zmluvnej pokuty, t.j. 14 682,78 EUR – viď 2. strana

 

    Upozornenie:
    Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Hodálova 1,3 - Oznam

24-06-2014 14:17 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM   

    Oznamujeme obyvateľom domu Hodálova 1,3, že z dôvodu odstraňovania závad po vykonanej odbornej revízii plynových rozvodov, budú odstraňovať zistené závady pracovníci firmy Ostrožanský-Sládkovičovo a to v termíne:

        dňa 4.7.2014 v čase od 14.00 hod.   
        dňa 5.7.2014 v čase od  9.00 hod.


Prosíme obyvateľov, u ktorých boli zistené nedostatky počas revízie, aby v tomto termíne zabezpečili sprístupnenie bytu.

Novackého 1-5 - schôdza vlastníkov

20-06-2014 14:06 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Novackého 1 – 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 25.6.2014 o 17.00 hod.
Miesto : zasadačka KRS Matejkova 20 – miestnosť č. 4.

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2014-2015
 5.    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 2-10 - schôdza vlastníkov

16-06-2014 15:35 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV BYTOVÉHO DOMU  Adámiho ul. č. 2 - 10

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    18.06.2014 - streda
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

Program:
1.    Prezentácia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.    Informácia o obnove bytového domu a čerpaní úveru a štátnej dotácie
3.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte domu
4.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
5.    Odsúhlasenie realizátora výmeny vertikálnych rozvodov vody, plynu a odpadu – firma Proservis Strážske, s.r.o.
6.    Odsúhlasenie upratovania spoločných priestorov a zabezpečenia zimnej údržby dodávateľským spôsobom
7.    Odsúhlasenie plánu údržby a opráv pre rok 2014-2015 (viď druhá strana)
8.    Rôzne

    Upozornenie:
Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.