Archív oznamov

Júl 2014

Hodálova 1,3 - Oznam - písomné hlasovanie

02-07-2014 13:52 napísal Ing. Miloslav Putera

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkovej ulici č. 20, 841 05  Bratislava, IČO: 35696583
 správca bytového domu na Hodálovej ul. č. 1 a 3 v Bratislave
v súlade s § 14, ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia zo schôdze vlastníkov konanej dňa 10.4.2014
vyhlasujeme písomné hlasovanie,
ktoré sa bude konať v bytovom dome
  v dňoch:  od 10.7.2014 - do 27.7.2014    
v čase: od 18.00 - do 21.00 hod.
                       k nasledujúcemu bodu:
1. Zvýšenie poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv zo súčasnej výšky 0,66 €/m²/mesiac, na výšku 0,80 €/m²/mesiac, s účinnosťou od 1.9.2014.
Overovateľmi písomného hlasovania, ktorí budú navštevovať jednotlivé byty, budú:
-    vo vchode Hodálova 1 – Ing. Natália Tarišková
-    vo vchode Hodálova 3 – Mgr. Milada Šimunková
Vážení vlastníci!
Vaša účasť na písomnom hlasovaní je nutná, pretože na úpravu výšky poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny hlasov, t.j. min. 73 hlasov z celkového počtu 144 vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V prípade, že sa na písomnom hlasovaní z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, tak je potrebné písomne splnomocniť inú osobu s notársky overeným Vaším podpisom, ktorá Vás bude na písomnom hlasovaní zastupovať a bude hlasovať Vami určeným spôsobom uvedenom v splnomocnení.