Archív oznamov

August 2014

Gercenova 8A, 8H - schôdza vlastníkov

27-08-2014 14:58 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NP  OBJEKTU Gercenova 8A, 8H

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 08.09.2014
Hodina : 17.00 hod.
Miesto :      v jedálni gymnázia Sv. Rodiny na Gercenovej 10

Program :     1.    Prezentácia – voľba overovateľov    
 2.    Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 05.06.2013
 3.    Informácia o hospodárení s fondom opráv
 4.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov ( neplatiči )
 5.    Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2015
 6.    Informácia – vyúčtovanie za rok 2013
 7.    Rôzne                    
                        
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.