Archív oznamov

September 2014

Ľ.Fullu 24-28 - schôdza vlastníkov

23-09-2014 11:04 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Ľ. FULLU 24-28

Dátum:            30.9.2014 ( utorok )

Čas :                18.00 hod.

Miesto :            kočikáreň vo vchode Ľ.Fullu 26

Program :

 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /viď návrh na 2.strane/
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Segnerova 6 - schôdza vlastníkov

22-09-2014 09:13 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Segnerova 6

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 29.9.2014.
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20, (miestnosť č.4)

Program :
1.    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
2.    Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
3.    Schválenie plánu opráv na rok 2014 – 2015
4.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
5.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C - schôdza vlastníkov

08-09-2014 14:30 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV  a NP BYTOVÉHO DOMU Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C


    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 17.09.2014
Hodina : 18,00 hod.
Miesto :  hala garážových státí – 1 PP

Program :
1. Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice
2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 23.03.2013
3. Informácia o hospodárení s fondom opráv
4. Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2015
5. Informácia – vyúčtovanie za rok 2013
6. Rôzne
       
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 1-5 - schôdza vlastníkov

08-09-2014 14:25 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu  Adámiho 1 – 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 16.9.2014
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
1)    Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
2)    Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
3)    Schválenie plánu opráv na rok 2014- 2015
4)    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
5)    Oboznámenie vlastníkov so splácaním úveru
6)    Rôzne

          Upozornenie :  V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 367/2004 upozorňujeme vlastníkov bytov na nový spôsob hlasovania pri rozhodovaní  o spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a NP  v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Ľ.Fullu 14-22 - oznam

03-09-2014 15:26 napísal Ing. Miloslav Putera

O Z N A M !!!

Vážení užívatelia – vlastníci bytov

 Dňa 10.9.2014 bude v obJekte Ľ.Fullu 14-16-18-20-22
prebiehať pracovníkmi firmy enbra slovakia s.r.o. MONTÁŽ NOVÝCH  pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov ( PRVN ).

Harmonogram prác:

Ľ.Fullu 14   10.9.2014      od    14:00  do 15:00 hod 
Ľ.Fullu 16   10.9.2014      od    15:00  do 16:00 hod 
Ľ.Fullu 18   10.9.2014      od    16:00  do 17:00 hod 
Ľ.Fullu 20   10.9.2014      od    17:00  do 18:00 hod 
Ľ.Fullu 22   10.9.2014      od    18:00  do 19:00 hod 
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste v stanovenom termíne sprístupnili byty a priestory s vykurovacími telesami pracovníkom uvedenej firmy.
MONTÁŽ BUDE PREBIEHAŤ OD NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA SMEROM NADOL.

Zároveň Vás žiadame o umožnenie voľného prístupu k radiátorom (1m2) na montáž PRVN a zabezpečenie plynulej výmene PRVN.

Za pochopenie vopred ďakujeme.
V prípade otázok kontaktujte : 0915 812 223 Ing. Králik Pavol
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. – Pestovateľská 10, 821 04  Bratislava