Archív oznamov

Október 2014

Veternicova 3-7 - schôdza vlastníkov

30-10-2014 10:23 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Veternicová 3-7

Dátum konania schôdze : 18.11.2014 (utorok)
Čas :                     17.30 hod.
Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácia o čerpaní a stave finančných prostriedkov v roku 2014
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2015: odpojenie rozvodu studenej vody od  spoločného prívodu s objektom Veternicová 9-11, preventívna kontrola el.zariadení /rozvádzačov, svorkovníc, ističov aj s podoťahovaním uvoľnených spojov pred vstupom do bytov/, revízia bleskozvodov a následné odstránenie zistených závad, postupná rekonštrukcia výťahov
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Ľ.Fullu 3 - schôdza vlastníkov

24-10-2014 15:25 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. FULLU 3

Dátum konania schôdze : 4.11.2014 ( utorok )
Čas :                  17.00 hod.
Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2015
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne /schválenie optickej linky spol. Swan atď./

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Hodálova 1,3 - Oznam - hydraulické vyváženie UK

23-10-2014 16:09 napísal Ing. Miloslav Putera

Harmonogram prác pre hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy domu HODÁLOVA 1 - 3

 

NÁHRADNÝ TERMÍN

 

pre nastavenie radiátorových ventilov v bytoch:
streda     29.10.2014            16.00 až 18.00
Nastavenie radiátorových termostatických ventilov je nevyhnutne potrebné vykonať vo všetkých bytoch na všetkých radiátoroch. Ak by na niektorom radiátore ostali nenastavené, spôsobilo by to funkčné problémy vykurovacej sústavy.
Práce budú vykonané podľa nasledovného rozpisu. (Uvedené časy sú orientačné, závisia od prístupnosti ventilov v bytoch.) Začíname zhora. Nastavenie v jednom byte trvá cca 5 minút. Prosíme obyvateľov, aby sprístupnili ventily na svojich radiátoroch.
Hodálova 1:    16.00 – cca 17.15
11.poschodie, byt č.94, Bacskády
10.poschodie, byt č.57, Gašparovič
10.poschodie, byt č.58, Melišová
  9.poschodie, byt č.49, Kuchariková
  9.poschodie, byt č.54, Hudáková
  8.poschodie, byt č.43, Kantnerová
  8.poschodie, byt č.44, Strečko
  8.poschodie, byt č.47, Pružinská
  7.poschodie, byt č.37, Hrnčiar
  7.poschodie, byt č.41, Veteška
  6.poschodie, byt č.31, Zelmanová
  4.poschodie, byt č.23, Vavrovský
  1.poschodie, byt č.01, Heleši, Mikulová
  1.poschodie, byt č.04, Košková

Prízemie (pivnica), Bijelonič, Kantnerová,Bezák
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodálova 3:    cca 17.15 – 18.00
12.poschodie, byt č.72, Sochová
10.poschodie, byt č.60, Olvecký
  7.poschodie, byt č.37, Bacso
  4.poschodie, byt č.22, Horváthová
  3.poschodie, byt č.18, Martinkovičová
  2.poschodie, byt č.10, Zeťáková
  1.poschodie, byt č.05, Trgová

Kontaktné telefónne číslo pre koordináciu nastavovania:    0917 357 866
Za spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Práce sa vykonávajú na vykurovacej sústave, ktorá je spoločným zariadením domu. Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. „o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“ v znení neskorších predpisov, § 11: „Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním“.

Segnerova 3 - schôdza vlastníkov

06-10-2014 08:48 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTUbSegnerova 3

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :    13.10.2014
Hodina :            17,00 hod.
Miesto :            vo vchode bytového domu – vestibul

Program :   
 1.     Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice
 2.     Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 30.10.2013
 3.     Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
 4.     Informácia o hospodárení s fondom opráv
 5.     Plán opráv - revízie na rok 2015
 6.     Rôzne

Upozornenie :  Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Hodálova 3 - Oznam - odstávka plynu

03-10-2014 14:54 napísal Ing. Miloslav Putera

 OZNAM   

 

Oznamujeme obyvateľom vchodu Hodálova 3, že z dôvodu odstraňovania poruchy na hlavnom uzávere plynu, bude prerušená dodávka plynu do bytov
            dňa 7.10.2014 /utorok/  v čase od 8.00 hod. - do odstránenia poruchy

Ďakujeme za porozumenie.