Archív oznamov

November 2014

Matejkova 47 - schôdza vlastníkov

28-11-2014 10:54 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Matejkova 47

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 10.12.2014
Hodina :                          17:00
Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :      1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2015.
 5.    Rôzne.
         
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Matejkova 45 - schôdza vlastníkov

28-11-2014 10:47 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Matejkova 45, 47

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 10.12.2014
Hodina : 17:00
Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :      1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
 3.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
 4.    Schválenie plánu opráv na rok 2015.
 5.    Rôzne.
         
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Karloveská 16-20, Fadruszova 2-8, Kempelenova 13-17 - schôdza vlastníkov

27-11-2014 16:49 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV 
Kaloveská 16 – 20; Fadruszova 2 – 8; Kempelenova 13 - 17


    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :     04.12.2014 - štvrtok
Hodina :             17:00
Miesto :               zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

Program:
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.    Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4.    Voľba nového zástupcu vlastníkov – Kempelenova ul. č. 15
5.    Plán údržby a opráv pre rok 2015 (viď druhá strana)
6.    Rôzne

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

H.Meličkovej 15,15/A - písomné hlasovanie

27-11-2014 16:45 napísal Ing. Miloslav Putera

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ul.č.20, 841 05  Bratislava, IČO: 35696583
správca bytového domu na ul. H. Meličkovej č. 15, 15A v Bratislave
v súlade s § 14 ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súčinnosti s uznesením zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 14.11.2013

vyhlasujeme písomné hlasovanie


ktoré sa bude konať v bytovom dome v termíne:
05.12.2014 – 9.12.2014 vždy v čase od 17:00 do 20:00 hod.
k nasledujúcemu bodu:
1. Schválenie zvýšenia poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv, zo súčasnej výšky 0,66 €/m² na výšku 0,80 €/m².
Overovateľmi písomného hlasovania budú: p. Kocmundová a p. Jakubčíková.

Vážení vlastníci!
Vaša účasť na písomnom hlasovaní je potrebná, pretože na zvýšenie poplatku do fondu údržby a opráv je potrebné odovzdať nadpolovičnú väčšinu súhlasných hlasov z celkového počtu 32 vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čo predstavuje 17 súhlasných hlasov v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho v písomnom hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať.

Pribišova 39-45 - schôdza vlastníkov

27-11-2014 09:47 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Pribišova 39 - 45

Dátum konania schôdze :  9.12.2014  (utorok)
Hodina :                           17.00 hod.
Miesto :               zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20
 
Program :
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.    Informácia o čerpaní a stave finančných prostriedkov domu v r.2014
3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2015
4.    Schválenie Domového poriadku
5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.