Archív oznamov

Február 2015

H.Meličkovej 15,15/A - schôdza vlastníkov

13-02-2015 09:37 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV objektu H. Meličkovej č. 15 - 15A

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    26.02.2015 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            malá zasadačka, Matejkova ul. č. 20

Program:
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.    Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4.    Úprava pomeru rozpočítania základnej a spotrebnej zložky nákladov na vykurovanie
5.    Plán údržby a opráv na rok 2015

6.    Rôzne

Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Majerníkova 30-34 - schôdza vlastníkov

12-02-2015 09:17 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MAJERNÍKOVA 30-34

Dátum konania schôdze : 17.2.2015 /utorok/
Čas :                  17.00 hod.
Miesto :              zasadacia miestnosť na Matejkovej 20, č.dv. 17
Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2015
 4.    Schválenie refinancovania úveru na obnovu byt.domu z dôvodu poskytnutia výhodnejších podmienok splácania úveru /zníženie doby splácania, zníženie výšky preplatenia úveru atď./
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Zhodnotenie činnosti Výboru vlastníkov a opätovná voľba zástupcov vlastníkov za jednotlivé vchody
 7.    Rôzne  /prehľad prenajatých spoločných priestorov a výšky nájmov, atď./

Upozornenie: Z dôvodu schvaľovania bodu č.4 je v zmysle Zák.č.182/1993 Z.z., §14, ods.4, nutná účasť min. 2/3-novej väčšiny všetkých vlastníkov bytov! Vopred Vám preto za Vašu účasť ďakujeme.