Archív oznamov

Marec 2015

Majerníkova 30-34 - písomné hlasovanie

19-03-2015 13:19 napísal Ing. Miloslav Putera

Vec: Oznámenie o písomnom hlasovaní

    Na základe uznesenia vlastníkov na schôdzi vlastníkov konanej dňa 17.2.2015 k bodu č.4 a v súlade s § 14, ods. 6 a 7, Zákona č. 182/1993 Z.z., Vám správca oznamuje, že  sa v bytovom dome na ul. Majerníkova 30-34 v Bratislave uskutoční 

            písomné hlasovanie o nasledovných otázkach:

Otázka č.1:
Súhlasíte s uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení a s refinancovaním  úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Bratislava (PSS, a.s.) vo výške 255.000 EUR, s úrokovou sadzbou úveru maximálne 3,90 % p.a. a s celkovou dobou splatnosti 12 rokov, ktorý bude zabezpečený vinkuláciou vkladov s 3 mesačnými predpismi splátky úveru ? 
Otázka č.2: 
Súhlasíte so splnomocnením štatutárneho zástupcu K.R.S.,s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava s uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení v PSS, a.s., pre BD Majerníkova 30-34, 841 05 Bratislava, na podanie žiadosti o medziúver/stavebný úver, na podpísanie zmluvy o úvere a iných bankou požadovaných dokumentov a zmlúv súvisiacich s poskytnutím úveru z PSS a.s. ?

Termín hlasovania:       v dňoch od 26.3. až do 31.3.2015
V čase:                        10.00 hod.  - 22.00 hod.
Miesto konania:            v dome Majerníkova 30-34                 

Overovatelia zápisnice: JUDr. Mária Huszárová – Majerníkova 34, p. Michal Pavlík – Majerníkova 32

    Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky a nutnosťou súhlasu dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov, Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili.

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

17-03-2015 09:04 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13, 15, 17

Dátum konania schôdze : 25.3.2015 ( streda )
Hodina :              17.00 hod.
Miesto :              zasadačka – dv.č.17, Matejkova 20, Bratislava

Program :
 1.    Prezentácia, voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o vykonaných dôležitých akciách financovaných z prostriedkov FPÚaO a info o stave finančných prostriedkov na účte domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2015
 4.    Refinancovanie úveru na obnovu byt. domu, z dôvodu poskytnutia výhodnejších podmienok splácania úveru – odsúhlasenie písomného hlasovania
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie :
Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

H.Meličkovej 17-19/A - schôdza vlastníkov

03-03-2015 15:36 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV objektu H. Meličkovej č. 17 - 19A

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:    12.03.2015 - štvrtok
Hodina:            17:00
Miesto:            zasadačka, Matejkova ul. č. 20

Program:
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.    Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4.    Plán údržby a opráv na rok 2015
5.    Rôzne

Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.