Archív oznamov

Máj 2015

Líščie údolie 63-71 - oznam o písomnom hlasovaní

25-05-2015 11:32 napísal Ing. Miloslav Putera

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom na Matejkovej ul.č.20, 841 05  Bratislava, IČO: 35696583
správca bytového domu na  ul. Líščie údolie č. 63, 65, 67, 69, 71 v Bratislave
v súlade s § 14 ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súčinnosti s uznesením zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 21.05.2015

vyhlasujeme písomné hlasovanie,

ktoré sa bude konať v bytovom dome v termíne:
03.06.2015 – 07.06.2015 vždy v čase od 08:00 do 22:00 hod.
o nasledujúcich otázkach:

 

Otázka č. 1:
Súhlasíte s uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení a s refinancovaním pôvodného úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Bratislava (PSS, a.s.) vo výške 250.000 EUR, s úrokovou sadzbou úveru maximálne 2,9% p.a. a s celkovou dobou splatnosti max.17 rokov, ktorý bude zabezpečený vinkuláciou vkladov s 3 mesačnými predpismi splátky úveru?

Otázka č. 2: 
Súhlasíte so splnomocnením štatutárneho zástupcu K.R.S.,s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava s uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení v PSS, a.s., pre BD ul. Líščie údolie 63-71, 841 04 Bratislava, na podanie žiadosti o medziúver/stavebný úver, na podpísanie zmluvy o úvere a iných bankou požadovaných dokumentov a zmlúv súvisiacich s poskytnutím úveru z PSS a.s.?

Overovateľmi písomného hlasovania budú: p. Maťuš, p. Gunár a p. Drábek.

Vážení vlastníci!
Vaša účasť na písomnom hlasovaní je potrebná, pretože na uzatvorenie zmluvy je potrebné odovzdať 2/3 väčšinu súhlasných hlasov z celkového počtu 50 vlastníkov bytov, čo predstavuje 34 súhlasných hlasov v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Vlastník bytu v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho v písomnom hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať.

Segnerova 4 - schôdza vlastníkov

14-05-2015 09:18 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Segnerova 4

Dátum konania schôdze :     20.5.2015
Čas :        17.00 hod.
Miesto :     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.4

Program :  1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
 2.    Informácia o hospodárení s fondom  opráv.
 3.    Schválenie plánu opráv v roku 2015 a 2016
 4.    Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému
 5.    Vybudovanie kontajnerového stojiska
 6.    Rôzne (orezanie konárov pred vstupom, upratovanie)
   
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Koprivnica - garážové státia

13-05-2015 08:56 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení užívatelia garážových státí na Koprivnici!
 
Dňa 14. mája vo štvrtok bude vykonaný servis garážovej brány.
Od 10:00 do 13:00 hod. nebude brána prejazdná!