Archív oznamov

Jún 2015

Hodálova 1,3 - schôdza vlastníkov

19-06-2015 13:42 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte Hodálova 1, 3

 

Dátum schôdze :  25.6.2015  (štvrtok)

Čas:     17.00 hod.

Miesto :   zasadacia miestnosť /dv.č.17/, Matejkova 20

 

Program : 

1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt. domu 

3. Aktualizácia príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv

4. Schválenie návrhu o novom znení Zmluvy o výkone správy

5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

6. Rôzne – vyjadrenie vlastníkov k požiadavke MČ KV ohľadom využitia chodníka pod detským ihriskom na Adámiho ul. a pod.

 

Upozornenie : 

 

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

OZNAM

11-06-2015 15:11 napísal Ing. Miloslav Putera

Oznamujeme cteným klientom spoločnosti K.R.S., s.r.o., že naše kancelárie budú z dôvodu prerušenia dodávky el. energie          

 dňa 16.6.2015 /utorok/ v čase od 8:00 do 13.00 hod.

          ZATVORENÉ !

Za porozumenie ďakujeme.

Pribišova 21-25 - schôdza vlastníkov

09-06-2015 15:52 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte PRIBIŠOVA 21-25

Dátum konania schôdze :     18.6.2015 ( štvrtok )
Čas :                    17.00 hod.
Miesto :                 zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO
 3.    Návrh zvýšenia príspevku do FPÚaO
 4.    Vyjadrenie vlastníkov k prenájmu spol. priestoru vo vchode č.21 - nájomca p.Tvarožek a určenie podmienok prenájmov spol.priestorov v byt.dome
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.