Archív oznamov

September 2015

Majerníkova 3-9 - schôdza vlastníkov

08-09-2015 13:47 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova 3-9

 

Dátum konania schôdze : 22.9.2015 /utorok/

Čas :     17.00 hod.

Miesto :     zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20      /dv.č.17/

 

Program : 

 1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu

 3. Prehodnotenie úrokovej sadzby úveru na obnovu.byt.domu

 4. Plán opráv na rok 2016 /jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, odborná prehliadka a skúška bleskozvodov, následné odstránenie zistených závad/

 5. Nová voľba zástupcov vlastníkov

 6. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

 7. Rôzne 

 

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.