Archív oznamov

Október 2015

Veternicová 3-7 - schôdza vlastníkov

27-10-2015 09:39 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Veternicová 3-7

 

Dátum konania schôdze : 10.11.2015 (utorok)

Čas :        17.30 hod.

Miesto :     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17 

 

Program : 

 1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Informácia o čerpaní a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu v roku 2015

 3. Informácia o činnosti Výboru vlastníkov

 4. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016: úprava vstupných vestibulov, odstránenie zistených závad po     revízii bleskozvodov, výmena byt.vodomerov na TV, revitalizácia predzáhradiek, jarná a  jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna kontrola.

 5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

 6. Rôzne: návrh znenia Domového poriadku, atď.

 

Upozornenie : 

Vlastník bytu môže písomne, s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu v dome.

Staré Grunty 9/A,B,C - schôdza vlastníkov

14-10-2015 11:58 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV  a NP  objektu Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 20.10.2015 (utorok)

Hodina : 18,00 hod.

Miesto :  hala garážových státí – 1 PP 

 

Program : 

1. Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice

2. Informácia o hospodárení s fondom opráv

3. Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2016

4. Rôzne:        - strojové umývanie garáži

                      - návrh riešenia k odstráneniu poruchovosti osvetlenia spoločných

                        priestorov

 

 

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Jurigovo nám. 1,3 - schôdza vlastníkov

07-10-2015 11:30 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Jurigovo nám. 1 - 3

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov. 

 

Dátum konania schôdze : 14.10.2015

Hodina : 17:00

Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

 

Program :

1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice

2. Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv

3. Schválenie plánu opráv na rok 2015 – 2016, výmena PRVN na radiátoroch po životnosti 2016 na diaľkový odpočet

4. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu

5. Rôzne ( návrh na prefinancovanie úveru )

 

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Jurigovo nám. 11-15 - schôdza vlastníkov

02-10-2015 14:54 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte JURIGOVO NÁMESTIE 11-15

 

Dátum konania schôdze : 13.10.2015 ( utorok )

 

Čas : 17.30 hod.

 

Miesto : zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20

 

Program : 

 

 1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. Informácie o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu

 3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016 /odstránenie priesaku spodnej vody vo vch.č.13, periodická prehliadka a skúška bleskozvodu + následné odstránenie zistených závad, výmena pomerových meračov vykurovacích nákladov, preventívna protipožiarna prehliadka, jarná a jesenná deratizácia/

 4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

 5. Rôzne /v prípade záujmu - schválenie nových zástupcov vlastníkov/

 

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.