Archív oznamov

November 2015

Hlaváčikova 4 - schôdza vlastníkov

30-11-2015 08:54 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu HLAVÁČIKOVA 4

 

Dátum konania schôdze : 8.12.2015 ( utorok )

Čas :         18.00 hod.

Miesto :      vstupný vestibul v dome

 

Program : 

 1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu

 3. Refinancovanie úveru na obnovu byt.domu – schválenie písomného hlasovania

 4. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016 – povinné: odstránenie zistených závad po odbor.prehliadke plynových rozvodov, period.výmena byt.vodomerov na TV, jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, navrhované: optimalizácia osvetlenia spol.priestorov, vyčlenenie finančných prostriedkov na úpravu predzáhradky, vypratanie a výmena zámku na kočikárni, atď.

 5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

 6. Rôzne – zber PET fliaš prostredníctvom spol.Renviro, atď.

 

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 2-10 - schôdza vlastníkov

26-11-2015 13:47 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV objektu Adámiho ul. č. 2 - 10

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť , s.r.o. schôdzu vlastníkov

 

Dátum konania schôdze: 03.12.2015 - štvrtok

Hodina: 17:00

Miesto: zasadacia miestnosť, Matejkova ul. č. 20

 

Program:

1. Prezentácia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte domu – tvorba a čerpanie FPÚaO

3. Plán opráv na rok 2016 - odborná prehliadka a skúška bleskozvodných zariadení a následné odstránenie zistených závad; preventívna protipožiarna prehliadka objektu; jarná a jesenná deratizácia

4. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov

5. Rôzne – ponuka firmy Renviro, s.r.o. – zber PET fliaš

ponuka firmy LiftPanel, s.r.o. – reklamné panely vo výťahoch a pod.

 

Upozornenie:

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Matejkova 8-12 - schôdza vlastníkov

23-11-2015 15:22 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MATEJKOVA 8-12

 

Dátum: 01.12.2015 ( utorok )

Čas : 17.00 hod.

Miesto : zasadacia miestnosť /d.č.17/,v sídle K.R.S.,s.r.o., Matejkova 20

 

Program : 

 1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Informácia o tvorbe, čerpaní a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu

 3. Prehodnotenie úrokovej sadzby úveru na obnovu.byt.domu - voľba komisie, schválenie písomného hlasovania

 4. Plán opráv na rok 2016 - osadenie meračov spotreby tepla na radiátory, jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, odborná prehliadka a skúška bleskozvodov, následné odstránenie zistených závad

 5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

 6. Rôzne – ponuka f.Renviro na zber PET fliaš, ponuka f. LiftPanel -reklamy vo výťahoch a pod.

 

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.