Archív oznamov

December 2015

Ľ.Fullu 4-10 - Mimoriadna schôdza vlastníkov

31-12-2015 13:37 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 4-10

 

Dátum konania schôdze : 19.1.2016  ( utorok )

Čas :         17.00 hod.

Miesto :         zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20, dv.č.17

 

Program: 

 1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Doriešenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom obnovy byt. domu – spoločnosťou PSR Industry, s.r.o.

 3. Oboznámenie vlastníkov so stavom výberu nového dodávateľa 

 4. Informácia o stave finančných prostriedkov bytového domu a prípadné schválenie písomného hlasovania na zvýšenie príspevku do FPÚaO

 

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Ľ.Fullu 14-22 - schôdza vlastníkov

08-12-2015 15:23 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte Ľ. Fullu 14-22

 

Dátum konania :  15.12.2015  ( utorok )

Čas :      18.00 hod.

Miesto : v suterénnych priestoroch vchodov č.18-20

 

Program : 

 1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu - tvorba a čerpanie fondu opráv v r.2015

 3. Plán údržby a opráv na rok 2016:

     a, odbor.prehliadka a skúška plynových rozvodov + následné   odstránenie zistených závad - povinné

     b, oprava skrinky na rozvod plynu a elektriny – navrhované

     c, oprava stropných podhľadov v suterénnych priestoroch – navrhované

     d, doriešenie problémov s nedostatočnou teplotou TV vo vchode č.14 - navrhované 

 4. Odsúhlasenie  prenájmu spol.priestoru vo vchode č.14,  p.Klasovej

 5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

 6. Rôzne – odsúhlasenie úpravy cien za upratovanie p.Bočovej,  ponuka f.Renviro na zber PET fliaš, atď.

 

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.