Archív oznamov

Marec 2016

Kuklovská 1 - schôdza vlastníkov

31-03-2016 10:20 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Kuklovská 1

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 6.4.2016

Hodina :                         17:00

Miesto :                          Kuklovská 1

 

Program :   

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.

2. Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.

3. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.

4. Schválenie plánu opráv na rok 2016 a 2017 (  (odsúhlasenie vypracovania PD odstránenia systémových porúch lódžií a s tým spojených potrebných krokov k realizácii, výber a odsúhlasenie dodávateľa. Odsúhlasenie prepojenia dažďovej vpuste do šachty, odsúhlasenie dodávky a montáže PRVN – pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov po životnosti).

5. Financovanie odstránenia systémových porúch lódžií  ( úver zo ŠFRB, dotácia potrebná 2/3 väčšina vlastníkov

6. Rôzne

 

         Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

21-03-2016 10:00 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13-17

 

Dátum konania schôdze : 30.3.2016 (streda)

Hodina :   17.00 hod.

Miesto :   zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20

 

Program : 

1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu 

3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016 – výmena pomerových meračov spotreby tepla na radiátoroch, výmena zdravotechnických rozvodov /25% nákladov sa bude financovať z prostriedkov FPÚaO a zvyšok sa bude financovať prostredníctvom ŠFRB/

4. Informácie o pripravovanej akcii - Výmena zdravotechnických rozvodov,  za účasti zástupcu zhotoviteľa 

5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

6. Rôzne 

 

Upozornenie : 

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Pribišova 39-45 - schôdza vlastníkov

04-03-2016 15:17 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Pribišova 39 - 45

 

Dátum konania schôdze : 15.3.2016 (utorok)

Hodina :   17.00 hod.

Miesto :   zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20

 

Program : 

1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Informácia o čerpaní a stave finančných prostriedkov domu v r.2015

3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016 – vyspravenie a vymaľovanie stien v pivničných priestoroch, atď. podľa rozhodnutia vlastníkov

4. Schválenie komisie na výber výhodnejšieho dofinancovania súčasného úveru v Sberbank Slovensko a.s. /úver bol zriadený za účelom splácania obnovy byt.domu/

5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

6. Rôzne – prehodnotenie cien za upratovacie práce, atď.

 

Upozornenie : 

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Zber starých spotrebičov

03-03-2016 10:05 napísal Ing. Miloslav Putera

 ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

 

V sobotu 9. apríla 2016 obyvateľom Karlovej Vsi bezplatne odvezieme nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. 

 

AKO NA TO?

 

1. Najneskôr do 6. apríla 2016 kontaktujte  Miestny úrad mestskej časti   Bratislava – Karlova Ves:    

- počas úradných hodín na tel.čísle: 02/602 59 215 alebo 02/602 59 222, 

- non-stop e-mailom: halina.trubinyiova@karlovaves.sk, alebo tatiana.palenikova@karlovaves.sk  

 

2. Nahláste nasledovné údaje: 

    -   druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 

-  meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete 

    spotrebiče odviezť 

 

3. V deň zberu 9. apríla 2016 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. 

 

Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači,  

neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých  nahlásených   

  adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený odpad do 14:00, kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu: 0911 250 211.

 

Odovzdajte nám starý spotrebič do zberu

a  pomôžete vlkom v bratislavskej ZOO! 

5 centov za každý vyzbieraný kilogram  

venuje ENVIDOM na výstavbu pavilónu vlkov

v bratislavskej ZOO.