Archív oznamov

Apríl 2016

Hlaváčikova 4 - mimoriadna schôdza

29-04-2016 16:25 napísal Ing. Miloslav Putera

Zástupca vlastníkov bytov  - Ing. Jamnický Vás pozýva na mimoriadnu schôdzu vlastníkov
bytov objektu HLAVÁČIKOVÁ 4

Dátum konania schôdze : 3.5.2016 ( utorok )
Čas :                     18.00 hod.
Miesto :                  vstupný vestibul v dome
Program:     výťahy
Návrh je kalkulovaný tak, aby bola dodržaná:
-  Výška mesačnej splátky úveru = cca 2 100 €, tak ako doteraz.
-  Výška príspevku do FPÚaO = 0,83 €/m²/mesiac, tak ako doteraz.
1, Schválenie výmeny veľkého výťahu z našetrených prostriedkov vo fonde opráv
   (cena do 50 000 €)

2, Schválenie nového úveru na výmenu malého výťahu (úver max. 50 000 €)
    2a:  Nová ponuka úveru od Sberbank   
    2b:  Ponuka od Prima banky -  Refinancovanie s navýšením úveru
    2c:  ŠFRB - úver na výmenu výťahu

Ľ.Fullu 3 - schôdza vlastníkov

25-04-2016 13:32 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. FULLU 3

Dátum konania schôdze : 3.5.2016 ( utorok )
Čas :                          17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17
Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
3. Schválenie refinancovania úveru na obnovu byt.domu v Tatrabanke a.s. /po skončení fixácie k 31.5.2016/, za úver s výhodnejšími podmienkami
4. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016-17
5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6. Rôzne
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 30-34 - schôdza vlastníkov

19-04-2016 12:15 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MAJERNÍKOVA 30-34

Dátum konania schôdze : 26.4.2016 /utorok/
Čas :                          17.00 hod.
Miesto :                     zasadacia miestnosť na Matejkovej 20                             /č.dv. 17/

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016-2017 /periodická odb.prehliadka a skúška el.rozvodov + následné odstránenie zistených závad, ostatné podľa požiadavky vlastníkov/
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5. Zhodnotenie činnosti Výboru vlastníkov za r.2015 a odsúhlasenie výšky ich odmeny
6. Rôzne 

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 12-22 - schôdza vlastníkov

15-04-2016 12:53 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
Adámiho 12 - 22


Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 25.4.2016
Hodina : 17:00

Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul. 20, Bratislava

Program :    1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2. Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
3. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
4. Schválenie plánu opráv na rok 2016 a 2017
5. Rôzne.
         
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.