Archív oznamov

Máj 2016

Adámiho 1-5 - schôdza vlastníkov

09-05-2016 08:51 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP objektu Adámiho 1 – 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 11.5.2016
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka  KRS, Matejkova 20

Program :
1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení s Fondom údržby a opráv
3. Návrh a schválenie navýšenia poplatku do Fondu a údržby opráv
4. Schválenie plánu opráv na rok 2016– 2017
5. Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu
6. Oboznámenie vlastníkov so splácaním úveru
7. Rôzne
          
Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.