Archív oznamov

Jún 2016

Hodálova 1,3 - schôdza vlastníkov

22-06-2016 14:25 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte HODÁLOVA 1,3

Dátum konania schôdze : 28.6.2016 ( utorok )
Čas :                             17.00 hod.
Miesto :                          zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20, d.č.17

 

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
4. Voľba nových zástupcov vlastníkov
5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6. Informácia o ďalšom postupe pri schválení nového znenia Zmluvy o výkone správy
7. Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Matejkova 14-18 - schôdza vlastníkov

15-06-2016 09:32 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MATEJKOVA 14-18

Dátum konania schôdze : 21.6.2016 ( utorok )
Čas :                          17.00 hod.
Miesto :                     zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20, d.č.17
Program :

1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
3. Hlasovanie o refinancovaní súčasného úveru na obnovu byt.domu v Sberbanke a.s., za úver s výhodnejšími podmienkami
4. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2016-17
5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6. Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.