Archív oznamov

November 2016

Veternicová 3-7 - schôdza vlastníkov

25-11-2016 13:33 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Veternicová 3-7

Dátum konania schôdze: 14.12.2016 (streda)
Čas:                                17.30 hod.
Miesto: zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program:
1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Informácia o čerpaní a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu v roku 2016
3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2017:
výmena linolea na schodiskách, náter vnút. okenných rámov vo vstup.vestibuloch, náter vnútorných brán /za hl.vstup.bránou/, výmena byt.vodomerov na SV, odborná prehliadka a skúška el.rozvodov + následné odstránenie zistených závad, jarná a  jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna kontrola.
4. Informácia o činnosti Výboru vlastníkov a voľba nového Výboru vlastníkov na ďalšie 3-ročné obdobie
5. Schválenie nového znenia Štatútu Výboru vlastníkov
6. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
7. Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu môže písomne, s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu v dome.

H.Meličkovej 17-19/A - schôdza vlastníkov

25-11-2016 13:30 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
ul. H. Meličkovej č. 17 - 19A

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        01.12.2016 - štvrtok
Hodina:                                17:00
Miesto:                                 zasadačka, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4. Plán údržby a opráv na rok 2017
5. Rôzne

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.